ΠΦΣ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 26 Οκτώβριος 2011 15:26

Σας ενημερώνουμε ότι κατατέθηκε χθες, 24 Οκτωβρίου 2011, αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής εκτελέσεως κατά της Υπουργικής Απόφασης για το ωράριο των φαρμακείων.  

Με την αίτηση ακύρωσης, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά
1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ακυρώσεως.
2. Να ακυρωθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31)" (ΦΕΚ τ. Β' αριθμ. 2251/10.10.2011), ως και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
3. Να καταδικαστεί το αντίδικο Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.  Με την αίτηση αναστολής εκτελέσεως, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ζητά

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση αναστολής εκτελέσεως.
2. Να ανασταλεί η ισχύς της υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ3(β)/Γ.Π.οικ. 109282/07.10.2011 Απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης "Λειτουργία των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α' 31)" (ΦΕΚ τ. Β' αριθμ. 2251/10.10.2011), ως και κάθε άλλη συναφούς πράξεως της Διοικήσεως.
3. Να μας χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτελέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
4. Να συμμετέχουμε κατά τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Δικαστηρίου σας, προκειμένου να αναπτύξουμε τους ισχυρισμούς μας για την παρούσα μείζονος σημασίας υπόθεση.
5. Να καταδικαστεί το αντίδικο Δημόσιο στη δικαστική μας δαπάνη.