ΠΦΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 07 Νοέμβριος 2011 00:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 24/10/2011

Αριθμ.Πρωτ.4992

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Συμπληρωματικά της με αριθμό 4926/17-10-2011 εγκυκλίου–επιστολής μας, σας γνωρίζουμε επί προσθέτως τα εξής, τα οποία πρέπει να έχετε υπόψη σας, στις κατά τον χειρισμό, εκ μέρους σας του θέματος του ωραρίου:
1. Ως μας γνώρισε ο Καθηγητής κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος χειρίζεται εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου το θέμα του ωραρίου, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η με αριθμό ΔΥΓ/30(β)Γ.Π.οικ 109282/7-10-2011 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2251/2011) ευθέως αντίκειται  στις διατάξεις, περί προστασίας της Δημόσιας Υγείας του Συντάγματος, αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα του λειτουργήματος του φαρμακοποιού.
2. Οι φαρμακοποιοί είναι βασικός παράγοντας της πρωτοβάθμιας προστασίας της Δημόσιας Υγείας και είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος από όλους τους επιστημονικούς  κλάδους (Ιατροί – Δικηγόροι - Μηχανικοί), οι οποίοι από την Πολιτεία είναι επιβεβαρυμμένοι με άπειρες ευθύνες και υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων συνεπάγεται, όχι μόνο Διοικητικές κυρώσεις (Ανάκληση άδειας ίδρυσης φαρμακείου: αρθ. 12, παρ. ε Α.Ν. 1844/39 /Ανάκληση άδειας άσκησης επαγγέλματος: αρθ. 11 παρ 6, περ. στ   ν.1963/1991/Πειθαρχικές κυρώσεις προστίμου μέχρι ανάκλησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος), αλλά και ποινικές τοιαύτες π.χ. λάθος κατά την εκτέλεση της συνταγής, ή μη χορήγηση αιτούμενου φαρμάκου (βλέπε με αριθμό 21 /86 γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Α.Π: Ελληνική Δικαιοσύνη, τομ.28ος (1987, σελ 1152) με φυσικό επακόλουθο η Πολιτεία να ενδιαφέρεται και για την ψυχική και σωματική υγεία των ασκούντων λειτούργημα, που άπτεται άμεσα ή έμμεσα της Δημόσιας Υγείας.
3. Απόρροια της παραπάνω διαπίστωσης είναι ότι η πέραν των θεμιτών  ορίων εργασίας, κατά τις επιταγές της Ιατρικής Επιστήμης, των ασκούντων λειτουργήματα, που άπτονται της συνεχούς προσοχής και ευθύνης, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των ασκούντων ταύτα (π.χ "Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού" άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 5607/32) έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία τούτων με κίνδυνο αμέσους επιπτώσεις στη Δημόσια υγεία και μάλιστα για ένα λειτούργημα, που εκ φύσεως αυτού: "Αποβλέπει στην εξυπηρέτηση σκοπών, δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος αναγομένων, εν όψει των κανόνων της λογικής και της κοινής πείρας, στη διασφάλιση επαρκούς χρόνου αναπαύσεως των εκμεταλλευόμενων τα καταστήματα ταύτα και των υπαλλήλων τους, καθώς και στη διαμόρφωση ομοιόμορφων όρων ανταγωνισμών μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων" (Σ.Ε 1585/2010)
4. Συμπερασματικά η πέραν των 8 ωρών ημερησίως συνεχής εργασία των φαρμακοποιών, ως έχει ορισθεί με τις σχετικές διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας (Β.Δ. 398/63 , Β.Δ. 1037/76. Συλλογική Σύμβαση εργασίας που ισχύει σήμερα, ΣΕ  658/49) και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης (οδ 2003 /88/ΕΚ, 89/391/ΕΟΚ , 92/104ΕΚ), καθιστά τούτο Δημόσιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.


5.
Ως εκ τούτου τυχόν υποβαλλόμενη αίτηση για τη λειτουργία φαρμακείων τα απογεύματα της Δευτέρας (ή Τρίτης), Τετάρτης (ή Πέμπτης), καθώς  και  για όλες τις ώρες του Σαββάτου, που το ωράριο θα καθορίζεται από τους φαρμακευτικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Α.Π ΔΥΓ 3 (Β) Γ.Π οικ 7/10/2011 (ΦΕΚ Β’ 2251/2011) είναι υποχρεωτικό (δεσμευτικό) για όλους τους φαρμακοποιούς, που υποβάλλουν σχετική δήλωση, είτε λειτουργούν μόνοι τους, είτε είναι συστεγασμένοι (οι συστεγασμένοι φαρμακοποιοί είναι υποχρεωμένοι να παρίστανται στα συστεγασμένα φαρμακεία τους, αμφότεροι όλες τις οριζόμενες ημέρες και ώρες λειτουργίας των φαρμακείων τους αρθρ. 10 ν. 5601/32 αρθρ. 7 ν.1963/95, αρθρ. 36 παρ. 6 εδ. 5 ν. 3918/2011)


6. Τα ανωτέρω εκτεθέντα φυσικά δεν αρκούν για να επιτύχουν οι προσπάθειες του Φαρμακευτικού Κλάδου, για την αντιμετώπιση της κρίσεως επί του θέματος του ωραρίου, αλλά απαραίτητη είναι και η πιστή τήρηση τούτων και ιδιαίτερα της αντισυναδελφικής συμπεριφοράς των συναδέλφων, που επιθυμούν να λειτουργούν 16 ή 24 ώρες συνεχώς, με τη διεξαγωγή συνεχών επιθεωρήσεων των φαρμακείων τους. Προς τούτο επιβάλλεται όπως κάθε Φαρμακευτικός Σύλλογος, με κάθε νόμιμο μέσο ελέγχει την εφαρμογή των παραπάνω εκτεθέντων.  
7. Οι μη συμμορφούμενοι και παραβιάζοντες το ωράριο που θα ορίζεται από τον αρμόδιο Φαρμακευτικό Σύλλογο θα πρέπει να έχουν υπ’ όψη τους ότι είναι δυνατόν να επιβληθούν σ’ αυτούς οι προβλεπόμενες από το νόμο Διοικητικές, (με πρόσφατο νόμο προβλέπεται η επιβολή ποινής κατά των παραβατών, της αφαίρεσης της αδείας λειτουργίας του φαρμακείο για 1 μήνα και σε περίπτωση υποτροπής για 6 μήνες) Πειθαρχικές και Ποινικές κυρώσεις.


8.
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, ως σας έχουμε γνωρίσει, δεν καταθέτει τα όπλα του στο θέμα του ωραρίου, αλλά προσφεύγει αφ’ ενός μεν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της προαναφερθείσης Υπουργικής απόφασης και αφ’ ετέρου ενώπιον των Κοινοτικών Οργάνων (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κ.λπ.), λαμβάνοντας ταυτοχρόνως και κάθε άλλο δυνατό μέτρο.


9.Τέλος καλούμε όλους τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους και όλους τους φαρμακοποιούς της Χώρας, όπως συσπειρούμενοι  γύρω από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο δώσουν τον αγώνα για την αντιμετώπιση της λαίλαπας που έχει ξεσπάσει κατά του φαρμακευτικού επαγγέλματος.


Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας
Θεοδ. Αμπατζόγλου             Δημ. Καραγεωργίου