Π.Φ.Σ.: Καθορισμός αποζημίωσης για την διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία Εκτύπωση
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 10:20

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.3941

 

Προς:  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

          

Θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης για την διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 98491/09.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ B΄ 4181/09.9.2021) με την οποία καθορίζονται ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) τα ακόλουθα:

Συγκεκριμένα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της άνω Υ.Α., όσον αφορά στο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης (φαρμακεία) ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι:

«4. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περ. 4, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €)».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την Δευτέρα 13.09.2021.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ