ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ_ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 28 Ιανουάριος 2022 08:33

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Οι συνταγές των ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ εκδίδονται έχοντας ως ασφαλιστικό φορέα  «ΑΤΠΣΥΤΕ - Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας  Ελλάδος».

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπέγραψε ο ΠΦΣ, δικαίωμα εκτέλεσης συνταγών του συγκεκριμένου Ταμείου έχουν μόνο όσοι φαρμακοποιοί δήλωσαν εγγράφως στο Σύλλογο ότι επιθυμούν να το κάνουν.

Η συνταγογράφηση φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του ΑΤΠΣΥΤΕ γίνεται με εμπορική ονομασία.

 


Επισημαίνεται ότι οι συνταγές του ΑΤΠΣΥΤΕ δεν προσμετρώνται στη μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη ή στις ιατρικές επισκέψεις του ΕΟΠΥΥ, καθώς το ΑΤΠΣΥΤΕ είναι ανεξάρτητος φορέας παροχής υγείας.


Οι συνταγές φαρμάκων του ΑΤΠΣΥΤΕ θα πρέπει υποχρεωτικά:
•    να φέρουν θεώρηση όπου αυτή απαιτείται,
•    να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
•    να εκτελούνται εντός του διαστήματος ισχύος τους, που αυτόματα και σαφώς ορίζεται από το σύστημα, διαφορετικά δε θα αναγνωρίζονται από το Ταμείο.


Θεώρηση από ελεγκτή ιατρό του ταμείου απαιτείται για συνταγές αξίας μεγαλύτερης των €300,00.


Η θεώρηση των συνταγών άνω των €300,00 πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης –σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες εντός της εφαρμογής- από τους ελεγκτές ιατρούς του ταμείου και μόνο αφού λάβουν την απαιτούμενη θεώρηση μπορούν να εκτελεστούν.  

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα: 2103204973-4977 (Αθήνα), 2103203157, 2103203192, 2103203148 (Περιφέρεια) και 2310591220 και 2310591214 (Θεσσαλονίκη)".

 

9/3/2022

Το Ταμείο Τραπέζης της Ελλάδος απέστειλε στον ΠΦΣ νεότερη ενημέρωση για την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών με ΦΥΚ και για τις χειρόγραφες συνταγές με αναλώσιμα διαβήτη.

Επισυνάπεται το έγγραφο.

 
 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Σε έναν  σφραγισμένο φάκελο μπαίνει ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο (για όλα τα φάρμακα, πλην των ΦΥΚ, και αναλώσιμα ΣΔ) και αναλυτική κατάσταση συνταγών. Η αναλυτική κατάσταση θα συνοδεύεται από: α) όλες τις τυχόν χειρόγραφες συνταγές που δεν εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και β) όλες τις ηλεκτρονικές ιατρικές συνταγές (για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση) και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκτελέσεις του φαρμακοποιού. Σε όλες τις συνταγές πρέπει να είναι επικολλημένα τα αντίστοιχα κουπόνια γνησιότητας.

γ) Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Ειδικότερα για τα φάρμακα υψηλού κόστους η κατάθεση γίνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο (διαφορετικό από τον φάκελο των υπόλοιπων φαρμάκων), εντός του οποίου μπαίνει χωριστό συγκεντρωτικό τιμολόγιο και αναλυτική κατάσταση συνταγών. Η αναλυτική κατάσταση θα συνοδεύεται από: α) όλες τις τυχόν χειρόγραφες συνταγές που δεν εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και β) όλες τις ηλεκτρονικές ιατρικές συνταγές (για όσους ασφαλισμένους δεν έχουν επιλέξει την άυλη συνταγογράφηση) και τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκτελέσεις του φαρμακοποιού. Σε όλες τις συνταγές πρέπει να είναι επικολλημένα τα αντίστοιχα κουπόνια γνησιότητας.

δ) Τα αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη (χειρόγραφες συνταγές) μπαίνουν στον ίδιο φάκελο με όλα τα φάρμακα.

Τα στοιχεία του τιμολογίου είναι τα εξής: Προς Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), ΑΦΜ 090020695, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, ΟΜΗΡΟΥ 5,105 64 ΑΘΗΝΑ, 2103203032

ΥΠΟΒΟΛΕΣ

Η υποβολή του συγκεκριμένου Ταμείου γίνεται εντός των πρώτων 15 εργάσιμων ημερών του επόμενου μήνα.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την έκδοση ή την εκτέλεση συνταγών ασφαλισμένων του ΑΤΠΣΥΤΕ, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα: 2310591220 και 2310591214 (Θεσσαλονίκη), 2103204973-4977 (Αθήνα) και 2103203157, 2103203192, 2103203148 (Περιφέρεια).