Γενικές ειδήσεις
ΗΔΙΚΑ: Διάθεση self tests από 29/9/2021 έως και 08/10/2021 PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2021 06:06

Η ΗΔΙΚΑ ενημερώνει ότι, σχετικά με τη διάθεση self tests για τον μήνα Οκτώβριο, ισχύουν τα εξής:

 • Το Σύστημα Διάθεσης self-tests θα επαναλειτουργήσει από την Τετάρτη 29/9/2021 και ώρα 8:00 πμ έως και την Παρασκευή 8/10/2021 και ώρα 21:00, με προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του από το Σάββατο 2/10/2021 και ώρα 17:00 έως τη Δευτέρα 4/10/2021 και ώρα 8:00 πμ.
 • Kατά το χρονικό διάστημα από 29/9/2021 έως και 8/10/2021, θα διανέμονται τέσσερα (4) self tests σε μαθητές ηλικίας από 4 έως 19 ετών για να καλυφθούν για το διάστημα από 4/10/2021 έως και 15/10/2021.
 •  Δεν θα λαμβάνουν self test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.
 
Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων προς τον ΕΟΠΥΥ για ποσά επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων. PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2021 06:20

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Β2β/οικ. 55891/2021

ΦΕΚ 4360/Β/21-9-2021

Ρύθμιση οφειλών ιδιωτικών φαρμακείων προς τον ΕΟΠΥΥ για ποσά επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 (Α' 31) που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 118).

 

2.Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

3.Το άρθρο 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

4.Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 128).

5.Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

6.Το υπό στοιχεία 22732/01-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με συνημμένη την υπ' αρ. 723/787/19.08.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

7.Την υπό στοιχεία 5516/9-9-21 εισήγηση του ΓΔΟΥ, της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ούτε του κρατικού προϋπολογισμού.

8.Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 17148/10-03-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (ΥΟΔΔ 196).

9.Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1.Οι ανείσπρακτες οφειλές των ποσών επιστροφής του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 των ιδιωτικών φαρμακείων που αφορούν λογαριασμούς φαρμάκων που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΠΥΥ έως τις 9-7-2021 και έχουν παρακρατήσεις λόγω κατάσχεσης ή εκχώρησης, και που προκύπτουν κατόπιν τελικής επεξεργασίας των λογαριασμών φαρμάκων ιδιωτικών φαρμακείων στο Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών του ΕΟΠΥΥ, εντάσσονται σε ρύθμιση σε δόσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.

2.Ως ανείσπρακτη οφειλή ορίζεται το ποσό εκείνο που υφίσταται κατά τον χρόνο γνωστοποίησης από τον ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο του ύψους και του πλήθους των δόσεων.

3.Για ιδιωτικά φαρμακεία που έχουν ενεργές συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ, η ένταξη στη ρύθμιση γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ και το ποσό της ρύθμισης παρακρατείται κάθε μήνα από το προς απόδοση ποσό προς το ιδιωτικό φαρμακείο. Σε περίπτωση λήξης της συμβατικής υποχρέωσης το υπολειπόμενο ποσό βεβαιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τον υπεύθυνο φαρμακοποιό του φαρμακείου και καταβάλλεται στις δόσεις που υπολείπονται.

4.Για την ένταξη υπόχρεων φαρμακοποιών των οποίων έχει λήξει η συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται σχετική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ. Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας άνηκε. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ότι ο φαρμακοποιός επιθυμεί την ένταξή του στη ρύθμιση οφειλών από rebate του αρ. 34 του ν. 3918/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4816/2021 (Α' 118). Σε περίπτωση που ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση, το ποσό καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

5.Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του ιδιωτικού φαρμακείου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 31η Ιουλίου 2024.

Άρθρο 2

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ

1.Η καταβολή των δόσεων διενεργείται μηνιαία (α) με παρακράτηση κάθε μήνα του ποσού δόσης από το προς απόδοση ποσό του ΕΟΠΥΥ προς το ιδιωτικό φαρμακείο που έχει συμβατική υποχρέωση με τον ΕΟΠΥΥ, ή (β) με ηλεκτρονική καταβολή, με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής, στην περίπτωση που, ο ιδιώτης φαρμακοποιός δεν έχει σύμβαση με τον Οργανισμό κατά τον κρίσιμο χρόνο καταβολής της δόσης.

2.Σε περιπτώσεις ιδιωτών φαρμακοποιών που δεν έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από την γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής και των δόσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Άρθρο 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Το πλήθος των δόσεων για τις ανείσπρακτες οφειλές των ιδιωτικών φαρμακείων που θα ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση, ανέρχεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

2.Στο αρχικώς οφειλόμενο ποσό λογίζεται επιτόκιο 2,5 % για τρία έτη και το ποσό της συνολικής οφειλής που προκύπτει (κεφάλαιο + τόκοι) επιμερίζεται σε 36 ισόποσες δόσεις.

Άρθρο 4

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον ΕΟΠΥΥ, οι τυχόν ανεξόφλητες οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 5

Τελικές Διατάξεις

Σε έκτακτες περιπτώσεις, που για οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα οι πληρωμές που έχουν διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το σχετικό παραστατικό πληρωμής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

 
Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των διαγνωστικών τεστ για έλεγχο νόσησης από COVID-19 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2021 06:06

23/09/2021

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ για τον ορισμό αμοιβής των φαρμακοποιών και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση και διακίνηση των διαγνωστικών τεστ για την COVID-19. 

Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται.

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 58042


Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορονοϊό COVID-19 και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αυτών στα φαρμακεία.


(ΦΕΚ Β 4397/22.9.2021)


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊόύ COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α' 48).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

3. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

8. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α' 156).

9. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

11. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.52521/26-08-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προκύπτει ότι με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση προκύπτει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, για την οποία όμως έχει ήδη επιχορηγηθεί με 30 εκ. € από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας (υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.οικ.20397/24-03-2020 απόφαση, ΑΔΑ: ΨΥ9Δ-465ΦΥΟ-ΥΤΠ) και έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ 0672. Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση αυξημένων αναγκών θα υπάρξει ισόποση επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και συγκριμένα από τον κωδικό 1023711 -Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Η αμοιβή των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α' 48) μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διάθεσης που λειτουργεί στην Η.ΔΙ.Κ.Α., και των φαρμακαποθηκών για τη συμμετοχή τους στη διακίνηση αυτών, ορίζεται ως εξής:

Άρθρο 1

Ορισμός αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διάθεση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και των φαρμακαποθηκών στη διακίνηση αυτών

1. Το σύνολο των φαρμακείων ανά την επικράτεια, τα οποία μετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 από την ημερομηνία έναρξης του μέτρου την 8η/4/2021 και μετά, θα λάβουν, κατά την πρώτη υποβολή τους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως εφάπαξ αποζημίωση το ποσό των διακοσίων (200,00 €) ευρώ ανά φαρμακείο, προσαυξημένο κατά το ποσό που θα προκύψει από τον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης της ακόλουθης παραγράφου.

2. Η αποζημίωση των φαρμακείων αντιστοιχεί στο ποσό αποζημίωσης της προηγούμενης παραγράφου προσαυξημένο με ποσό 0,22 ευρώ επί τον συνολικό αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, που διατέθηκαν από την έναρξη του προγράμματος δωρεάν διάθεσης μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 και για όσο διατηρείται σε ισχύ από τα φαρμακεία.

3. Η αποζημίωση των φαρμακείων για κάθε επόμενη μηνιαία υποβολή προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ορίζεται στο ποσό των 0,22 ευρώ επί τον συνολικό αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 στους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, που διατέθηκαν το συγκεκριμένο μήνα.

4. Για τις φαρμακαποθήκες που συμμετέχουν στη διακίνηση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 προς τα φαρμακεία από την ημερομηνία έναρξης του μέτρου της δωρεάν διάθεσης αυτών την 8η/4/2021 και για όσο διαρκεί, δεν απαιτείται η ύπαρξη συμβατικής σχέσης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και λαμβάνουν ως αμοιβή το ποσό των 0,05 ευρώ για κάθε τεμάχιο που έχουν διακινήσει ή διακινούν.

Άρθρο 2

Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών

1. Εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μαζί με την υποβολή των λογαριασμών φαρμάκων, ένα διακριτό τιμολόγιο που θα περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021, τα οποία διέθεσαν κατά τον προηγούμενο μήνα βάσει του αριθμού αυτών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη eopyykmes.gr, για κάθε φαρμακείο, με βάση τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί μέσω διασύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για λόγους επεξεργασίας από τα πληροφοριακά συστήματα οι καταστάσεις θα περιέχουν εγγραφές από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς, ενώ και τα τιμολόγια που εκδίδουν τα ιδιωτικά φαρμακεία θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς.

2. Ειδικά για την πρώτη υποβολή από τη δημοσίευση της παρούσας, οι φαρμακοποιοί θα υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διακριτό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία επεξεργασίας από το πληροφοριακό σύστημα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που περιλαμβάνει το αιτούμενο ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο από την έναρξη του μέτρου, ήτοι την 8η Απριλίου 2021 έως και την 27η ημέρα του μήνα αναφοράς, ο οποίος είναι και ο μήνας μέσα στον οποίο εκδίδεται η παρούσα απόφαση.

3. Οι φαρμακαποθήκες που συμμετέχουν στη διακίνηση των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν εγγραφή στη δικτυακή πύλη eopyykmes.gr, σε αποκλειστική προθεσμία εικοσιπέντε ημερών από την έκδοση της παρούσας, όπου απαιτείται η καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων τους και του λογαριασμού τραπέζης τους. Οι φαρμακαποθήκες εκδίδουν εντός των πέντε (5) πρώτων εργάσιμων ημερών κάθε μήνα συγκεντρωτικό τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που θα περιλαμβάνει τον αριθμό των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 που διακίνησαν σε φαρμακεία τον προηγούμενο μήνα, βάσει του αριθμού αυτών, ο οποίος έχει αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη eopyykmes.gr, για κάθε φαρμακαποθήκη. Τα τιμολόγια που θα εκδοθούν έως την 5η.10.2021 θα περιλαμβάνουν το σύνολο των μέσων αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νό-σησης από κορωνοϊό COVID-19 που διακινήθηκαν στα φαρμακεία που συμμετέχουν στο μέτρο από την έναρξη ισχύος του μέτρου έως την 27η.09.2021. Για λόγους επεξεργασίας από τα πληροφοριακά συστήματα, οι καταστάσεις θα περιέχουν εγγραφές από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς, ενώ και τα τιμολόγια που εκδίδουν οι φαρμακαποθήκες θα καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την 28η ημέρα του προηγούμενου μήνα του μήνα αναφοράς έως και την 27η ημέρα κάθε μήνα αναφοράς. Η υποβολή των τιμολογίων γίνεται μέσω των οικείων Συλλόγων Φαρμακαποθηκών, με δική τους δαπάνη, απευθείας προς το Τμήμα Επεξεργασίας και Ελέγχου Συνταγών ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο 3

Καταβολή

Η καταβολή της αμοιβής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους φαρμακοποιούς θα λαμβάνει χώρα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής

Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

 
Υπ. Υγείας: Στις 30/09/21 ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση για τους άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Σεπτέμβριος 2021 06:02

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη σημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών Υγείας η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι "η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, αξιολογώντας τα υπάρχοντα δεδομένα μέχρι σήμερα, έκανε μία θετική γνωμοδότηση υπέρ πρώτον του εμβολιασμού με τρίτη δόση του εμβολίου των ανοσοκατεσταλμένων ατόμων που, όπως γνωρίζετε, ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από την προηγούμενη εβδομάδα.

Θυμίζω ότι στην αρχή του εμβολιαστικού προγράμματος, βασικός παράγων για την προτεραιοποίηση ήταν η ηλικία των ατόμων, αναγνωρίζοντας ότι η ηλικία αποτελούσε ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για τη νόσο.

Έτσι λοιπόν και με το ενδεχόμενο της χορήγησης της 3ης δόσης, τα άτομα τα οποία παίρνουν σειρά για να εμβολιαστούν με την 3η δόση είναι τα ηλικιωμένα άτομα που είναι σε Μονάδες Φροντίδας, όπως και τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Ο αυξημένος κίνδυνος για τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών αποτυπώνεται και με επιδημιολογικά στοιχεία τα οποία μας δίνει και ο ΕΟΔΥ και με οροεπιδημιολογικές ανοσολογικές μελέτες.

Επειδή αναφέρθηκα στα επιδημιολογικά, ενδεικτικά να πω ότι η ποσοστιαία ηλικιακή κατανομή των ασθενών ηλικίας 60 έως 79 ετών σε ειδικές κλίνες ΜΕΘ την 37η εβδομάδα άγγιζε τα 59,02%, ενώ αντιστοίχως οι θάνατοι σε αυτή πάλι την ομάδα των 60-79, είναι στο 48%. Επομένως βλέπουμε μια σημαντική επιβάρυνση από την λοίμωξη, από την Covid σε αυτή την ηλικία.

Ως προς τις ανοσιακές μελέτες- έχουμε αξιόλογες μελέτες που έχουν γίνει στη χώρα μας και από το Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου της Λάρισας αλλά και το ΕΚΠΑ των Αθηνών- φαίνεται ότι η χημική ανοσία και η κυτταρική με την πάροδο του χρόνου εκπίπτει και η έκπτωσή της είναι ιδιαίτερα σημαντική σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, η ομάδα άνω των 60 ετών έχει τα κριτήρια που δείχνουν ότι χρειάζεται μια ενίσχυση με μια 3η δόση.

Τρίτος παράγων, που μπορεί να επηρεάσει τη χορήγηση της 3ης δόσης, είναι όπως προανέφερα η αυξημένη έκθεση.  Και εδώ το κύριο παρών το δίνουν οι υγειονομικοί.

Με βάση τα δεδομένα που έχουμε και τα επιδημιολογικά αλλά και τα ορολογικά, όντως οι υγειονομικοί έχουν αυξημένο κίνδυνο και μια μελέτη που έγινε πρόσφατα δείχνει ότι η μετάλλαξη Δ μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων Covid ως προς την ασυμπτωματική ή ολιγοσυμπτωματική λοίμωξη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη μείωσης της λοίμωξης και των ασυμπτωματικών νόσων στους υγειονομικούς για να περιοριστεί η μετάδοση τόσο στο περιβάλλον της ανοσίας όσο και στο εργασιακό.

Η τρίτη, λοιπόν, κατηγορία που χορηγείται η τρίτη δόση του εμβολίου, μετά από 6 έως 8 μήνες από την χορήγηση της δεύτερης δόσης, είναι οι υγειονομικοί.

 

Ο γνωστός μας πλέον FDA, ο Οργανισμός Αξιολόγησης των εμβολίων στην Αμερική, μόλις πριν τρεις ημέρες, χορήγησε έγκριση έκτακτης χρήσης για το εμβόλιο της Pfizer, για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών και εκείνους που έχουν  αυξημένο κίνδυνο λόγω σοβαρής νόσου.

Επίσης, συμφώνησε στην χορήγηση τρίτης δόσης σε επαγγελματίες υγείας και άλλα άτομα με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης λόγω επαγγέλματος.

Επί του παρόντος, δεν έχει εγκρίνει την χορήγηση εμβολίων σε γενικό πληθυσμό. Σε άτομα, δηλαδή, ηλικίας άνω των 16 ετών και αναμένονται περισσότερα δεδομένα ως προς το θέμα της ασφάλειας.

Από το CDC αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να δοθούν δεδομένα για πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα που έλαβαν την 3η δόση".

Στις 30/09 ανοίγει η πλατφόρμα για τους άνω των 60 ετών

Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε ότι "την προηγούμενη Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου άνοιξε η πλατφόρμα για εμβολιασμό με αναμνηστική δόση στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων και έχουν ήδη εμβολιαστεί από την ομάδα αυτή 13.175 συμπολίτες μας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα, έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών και υγειονομικοί που έχουν περάσει 6 μήνες από την ημερομηνία εμβολιασμού τους με δεύτερη δόση, καθώς και την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός στις Μονάδες Χρόνιας Φροντίδας ηλικιωμένων από τις Κινητές μας Μονάδες.

Περισσότερα...
 
Ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών από τα προγράμματα διαχείρισης PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Σεπτέμβριος 2021 10:51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 16/9/2021

Αρ. Πρωτ. 4017

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: «Ενημέρωση για την ολοκλήρωση από τα προγράμματα διαχείρισης της εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των ενημερώσεων  τις οποίες σας αποστείλαμε ήδη στις 30.6.21, στις 13.7.21 και στις 27.8.21 σας πληροφορούμε ότι όλες οι εταιρείες που αναπτύσσουν τα προγράμματα διαχείρισης φαρμακείου τα οποία είναι διασυνδεδεμένα με την ΗΔΙΚΑ μέσω API, έχουν ολοκληρώσει τη δημιουργία της εφαρμογής του «Ηλεκτρονικού Βιβλίου Ναρκωτικών» όπως είναι υποχρεωτικό να τηρείται αναδρομικά από 1.7.2021 βάσει του άρθρου 78 του ν. 4812/2021.

Το «Ηλεκτρονικό Βιβλίο Ναρκωτικών» ενημερώνεται αυτόματα κατά την εκτέλεση των συνταγών ναρκωτικών των πινάκων Β και Γ με τα πλήρη στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την μορφή και την αντιστοιχία του χειρόγραφου Βιβλίου Ναρκωτικών το οποίο τηρούσαμε και στο οποίο αναγράφονταν οι συνταγές των δύο προαναφερθέντων πινάκων που εκτελέσαμε έως τις 30.6.2021

Με την επίτευξη του πάγιου αυτού αιτήματος του ΠΦΣ δίδεται:

 • Η δυνατότητα αυτόματης φύλαξης των συνταγών με ηλεκτρονικό τρόπο αφού οι συνταγές είναι διαθέσιμες από την   ΗΔΙΚΑ μέσω των μηχανογραφικών μας προγραμμάτων, χωρίς να φωτοτυπούνται ή να επανεκτυπώνονται
 • Περιορίζονται τα έξοδα λόγω φωτοτύπησης ή επανεκτύπωσης και αρχειοθέτησης η οποία απαιτούνταν μέχρι τώρα
 • Περιορίζεται η γραφειοκρατική διαδικασία σε ενέργειες οι οποίες καθυστερούν την εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου,  εφόσον εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας.
 • Δίδεται η δυνατότητα να εστιάσουμε και να επικεντρωθούμε σε παραγωγικές διαδικασίες και σε ανάπτυξη δράσεων και  υπηρεσιών προς όφελος του φαρμακείου
 • Μηδενίζονται τα λάθη στην τήρηση του βιβλίου ναρκωτικών από τις λανθασμένες καταχωρήσεις, τις παραλήψεις και τις διορθώσεις που συνόδευαν τη χειρόγραφη διαδικασία
 • Το ηλεκτρονικό βιβλίο είναι πάντα συμπληρωμένο και διαθέσιμο για έλεγχο από οποιοδήποτε μηχανισμό ελέγχου, διατηρώντας αυξημένη αξιοπιστία και διαφάνεια
 • Συμπεριλήφθηκε η πρόβλεψη για τήρηση διαμορφωμένου αρχείου σε μορφή excel για την καταχώρηση των συνταγών Ναρκωτικών, μόνο για όσα φαρμακεία εκτελούν μέσω ΗΔΙΚΑ (δεν  διαθέτουν μηχανογραφικό πρόγραμμα)

Με την αυτόματη φύλαξη σε ηλεκτρονικό αρχείο των συνταγών ναρκωτικών και την κατάργηση του χειρόγραφου βιβλίου ναρκωτικών (με το Ν.4812/21, ΦΕΚ Α΄110) αλλά και πριν ένα χρόνο με την αυτόματη φύλαξη των ηλεκτρονικών συνταγών αντιβιοτικών, την κατάργηση των συνοδευτικών εγγράφων των κινολονών και κεφαλοσπορινών γ΄ γενιάς και την φύλαξη του αντιβιογράμματος από τον ίδιο τον Ιατρό (με το άρ.16 ΠΝΠ 1/8/21, ΦΕΚ Α’157) ο φαρμακοποιός απαλλάσσεται από περιττές διαδικασίες και επικεντρώνεται στο λειτούργημα του.  

Συνάδελφοι,

Η επίτευξη όλων των ανωτέρω απαιτούσε νέο νόμο, πίεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων, συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων, των Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ, συντονισμό αρκετών προγραμμάτων διαχείρισης και επιμονή στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας, για να ξεπερασθούν τεράστια γραφειοκρατικά προβλήματα.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
Ενημέρωση για τη διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 11:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 15/09/2021

Αριθμ. Πρωτ. 4009

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Θέμα: « Ενημέρωση για τη διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων»


Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ξεκίνησε η σταδιακή διάθεση των αντιγριπικών εμβολίων από τις φαρμακευτικές εταιρείες Vianex και Mylan. Όπως πληροφορηθήκαμε, η Mylan θα διαθέσει σταδιακά 570.000 εμβόλια που ήδη υπάρχουν στις αποθήκες της και η Vianex αρχικά 1.000.000 εμβόλια που επίσης υπάρχουν στις αποθήκες της.

Στόχος είναι οι ποσότητες αυτές, να έχουν παραδοθεί από τις αποθήκες στα φαρμακεία έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Επίσης αποφασίσθηκε η συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων να είναι «κλειδωμένη» και να ανοίξει την 1η Οκτωβρίου.

Όπως και την περασμένη χρονιά, η διάθεση θα γίνεται μόνο με ηλεκτρονική συνταγή εκτός των παρακάτω περιπτώσεων:

Α) Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Β) Πολίτες (τουρίστες) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκές Ένωσης καθώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες που δεν κατέχουν ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας)

Γ) Μετανάστες, που για διάφορους λόγους δεν έχουν αποκτήσει ΑΜΚΑ ή Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ)

Τέλος ζητήθηκε να δοθεί η δυνατότητα εκτέλεσης των συνταγών αντιγριπικών εμβολίων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Με εκτίμηση,

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
Έκδοση βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 από το gov.gr από τους πολίτες PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 11:19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 14/09/2021

Αριθμ. Πρωτ. 4001

Προς: Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Έκδοση βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 από το gov.gr από τους πολίτες


Στο site του gov.gr αναγράφονται οδηγίες προς του πολίτες:

«Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε διαγνωστικό έλεγχο κορωνοϊού COVID-19. Σε περίπτωση που έχετε κάνει περισσότερους του ενός διαγνωστικούς ελέγχους, η βεβαίωση εκδίδεται με το αποτέλεσμα του πιο πρόσφατου. Η βεβαίωση που θα εκδώσετε έχει μοναδικό κωδικό επαλήθευσης και προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα.

Θα χρειαστείτε:

-τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
-τον ΑΜΚΑ σας

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος σας στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακεία.


ΒΗΜΑΤΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ gov.gr > ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ: Βεβαίωση Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού-Είσοδος στην υπηρεσία > Απαιτείται ταυτοποίηση-Σύνδεση > Αυθεντικοποίηση χρήστη με κωδικούς Taxisnet (όνομα Χρήστη & Κωδικός) > Επισκόπηση των στοιχείων σας-Συνέχεια > Επιλέξετε για ποιον θέλετε να εκδώσετε τη βεβαίωση-Συνέχεια > Στοιχεία για την έκδοση της βεβαίωσης ΑΜΚΑ-Συνέχεια > Προεπισκόπηση > Έκδοση


Με εκτίμηση,

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                          ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
ΚΥΑ για ορισμό επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων βάσει τ.μ. λόγω COVID-19 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 15 Σεπτέμβριος 2021 11:17

Mε βάση την τελευταία υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55400/10.9.2021 ΚΥΑ με ισχύ από 13/9-20/9/2021, επιτρέπεται ένα (1) άτομο ανά 9 τ.μ. στον κύριο χώρο του φαρμακείου, εξαιρουμένων των βοηθητικών χώρων, αποθηκών, γραφείων, χώρων στάθμευσης. Στον ανωτέρω αριθμό δεν προσμετράται το προσωπικό του φαρμακείου και ο πληθυσμός που προσέρχεται για την παραλαβή αυτοδιαγνωστικού τεστ, ανεξαρτήτως εάν πραγματοποιεί εμπορική συναλλαγή.

Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση ανάρτησης, με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο, του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του φαρμακείου.

 
ΑΑΔΕ: Χωρίς ΦΠΑ rapid test και pcr PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 14 Σεπτέμβριος 2021 06:05

Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ αποσαφηνίζεται ότι έως και τις 31.12.2022 ο μοριακός έλεγχος (PCR) καθώς επίσης και η μέτρηση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιώτες γιατρούς έχουν μηδενικό ΦΠΑ.

Η ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ:

«Κατόπιν της έκδοσης της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (4207, Β'), η οποία ισχύει από 13.9.2021, και σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2002/30.12.2020 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διευκρινίζεται ότι:

 

- οι υπηρεσίες που αφορούν τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 19 με την μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη μέτρηση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορονοϊού (rapid test) και πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια όπως ορίζονται στο Π.Δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες γιατρούς υπάγονται στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1Α του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000).

- τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι και τις 31.12.2022.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ»

 
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Σεπτέμβριος 2021 07:37

Ν. 4829/2021

ΛΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΣΗΜΑΤΑ

 

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3948

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

 

Θέμα: «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4829/2021 «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας θεσμικούς φορείς Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 166/10.9.2021), στο άρθρο 36 του οποίου «Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού – Τροποποίηση των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021» προβλέπεται η υποχρέωση και των φαρμακοποιών και του προσωπικού των ιδιωτικών φαρμακείων σε εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού COVID-19. Το ως άνω άρθρο κοινοποιείται με το παρόν προς ενημέρωσή σας, καθώς και το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 ως αρχικώς έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Γενομένων των ανωτέρω τροποποιήσεων, τα κυριότερα σημεία του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 είναι τα εξής:

«2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας).

 1. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών».
 2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς».

(Σημείωση: Ως σας έχουμε αναφέρει στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3944/10.9.2021 έγγραφό μας, αιτηθήκαμε από το Υπουργείο Υγείας όπως χορηγηθεί προθεσμία ευλόγου χρονικού διαστήματος για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους των φαρμακοποιών και του προσωπικού των ιδιωτικών φαρμακείων).

«6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο… Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021 με εξαίρεση τους φοιτητές και σπουδαστές που πρέπει να έχουν λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 30ή Σεπτεμβρίου, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο.

Επομένως σύμφωνα με το νόμο όσοι συνάδελφοι ή υπάλληλοι φαρμακείων είναι ανεμβολίαστοι ή δεν είναι νομίμως απαλλαγμένοι, δεν δύνανται να εργαστούν στο φαρμακείο.

Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α) και μέχρι την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης, όπως επίσης σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και,

ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Υπόχρεο εργοδότη, για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, συνιστά κάθε εργοδότης για το σύνολο του προσωπικού του, στο οποίο περιλαμβάνεται και το δανειζόμενο σε αυτόν ή το απασχολούμενο σε αυτόν μέσω Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης προσωπικό. Κατ’ εξαίρεση, υπόχρεοι εργοδότες είναι οι πάροχοι υπηρεσιών – εργολάβοι για το προσωπικό που απασχολούν σε δομές ή και φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

γ) Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο:

α) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και,

β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις ανωτέρω δομές, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:

γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως για το Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189),

και γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010.

Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωση με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.

Ισχύει ήδη και παρακαλούμε να αποστείλετε στα φαρμακεία το αρχείο της ειδικής υποχρεωτικής σήμανσης που σας επισυνάπτουμε, το οποίο υπέδειξε το Υπουργείο Υγείας για να επικολληθεί επί της βιτρίνας του φαρμακείου.

Οι κυρώσεις της παρούσας περίπτωσης ισχύουν για παραβάσεις που τελούνται από τη δημοσίευση του παρόντος(Σημείωση: Προφανώς, αν και δεν είναι απολύτως σαφές,  αφορά τις κυρώσεις για τη μη επικόλληση του εγγράφου περί εμβολιασμού στην θύρα των φαρμακείων).

Σημείωση: Δεν προκύπτει νεότερη καταληκτική ημερομηνία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 για την λήψη του εμβολίου. Συνεπώς, με την δημοσίευση του ως άνω Νόμου, οι προβλέψεις των ανωτέρω διατάξεων εφαρμόζονται άμεσα καθώς και οι σχετικές κυρώσεις.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 171