Γενικές ειδήσεις
Ψήφιση διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 13 Σεπτέμβριος 2021 06:11

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3944

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

 

Θέμα: «Ψήφιση διατάξεων νόμου περί της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείων»

Στις 07.9.2021 ψηφίστηκε στην Βουλή ο Νόμος «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας θεσμικούς φορείς Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών», ο οποίος συμπεριλαμβάνει την τροπολογία – προσθήκη με την οποία τροποποιούνται οι παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021, δυνάμει των οποίων τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και το προσωπικό των ιδιωτικών φαρμακείων υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού COVID-19. Ο ανωτέρω Νόμος μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εξαιτίας των προβληματισμών που είχαν προκύψει από τη διατύπωση των διατάξεων του Νόμου ο Π.Φ.Σ. την επομένη της ψηφίσεως του, απέστειλε έγγραφο προς τον Υπουργό Υγείας για περαιτέρω διευκρινίσεις, το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει απαντηθεί.

Αλλά ως προκύπτει και από τα σήματα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που πρέπει να αναρτούν τα Φαρμακεία, τα οποία έχουν αναρτηθεί ήδη στην επίσημη  ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/9260-kanones-emboliasmoy), είναι σαφές ότι η θέση του Υπουργείου είναι ότι τόσο οι φαρμακοποιοί όσο και το προσωπικό των ιδιωτικών φαρμακείων υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατά του Κορωνοϊού COVID-19 και εφαρμόζονται εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με το έγγραφο που αποστείλαμε στο Υπουργείο Υγείας αιτηθήκαμε μεταξύ των άλλων, όπως χορηγηθεί προθεσμία ευλόγου χρονικού διαστήματος για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους των φαρμακοποιών και του προσωπικού των ιδιωτικών φαρμακείων, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμόν στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.50933 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3794/13.8.2021), γιατί είναι αδιανόητο να μην δοθεί η δυνατότητα αυτή σε όλους αυτούς τους συναδέλφους και τους εργαζομένους των φαρμακείων.

Ευθύς μόλις δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ανωτέρω Νόμος θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
Π.Φ.Σ.: Καθορισμός αποζημίωσης για την διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 10:20

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ.3941

 

Προς:  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1. Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

          

Θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης για την διενέργεια rapid test από τα φαρμακεία»

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 98491/09.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ B΄ 4181/09.9.2021) με την οποία καθορίζονται ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) τα ακόλουθα:

Συγκεκριμένα με την παρ. 2 του άρθρου 1 της άνω Υ.Α., όσον αφορά στο τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test), ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης (φαρμακεία) ορίζεται το ποσό των δέκα (10,00) Ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις παρ. 4, 5 και 6 του άρθρου 1 προβλέπεται ότι:

«4. Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.

5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €).

6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται στην περ. 4, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €)».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την Δευτέρα 13.09.2021.

Σας κοινοποιούμε τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Εκτίμηση,

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

          ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
Εξόφληση εισφορών για την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 07:22

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3930

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Με αφορμή τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  απέστειλε επιστολή (υπ αριθμ. 3674/20.08.2021) και πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπίας του ΠΦΣ με τον αντιπρόεδρο του ΕΦΚΑ κ. Κρητικό, τον Διευθυντή Εισφορών Μη Μισθωτών του ΕΦΚΑ ,κ. Ζαφειρόπουλο και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΕΦΚΑ. Κατόπιν των ενεργειών του ΠΦΣ ο ΕΦΚΑ μας απάντησε στα  ερωτήματα τα οποία θέσαμε με την επιστολή μας.

Για τα θέματα αυτά σας αποστέλλουμε την παρακάτω ενημέρωση, και παρακαλούμε όπως την κοινοποιήσετε στα μέλη σας για να την προωθήσουν στους λογιστές τους.

  1. Τρέχουσες εισφορές μηνών για το έτος 2021

Οι ασφαλιστικές εισφορές κάθε μηνός καταβάλλονται με καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενου μήνα. Οι καταβολές πραγματοποιούνται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF…………………….03. Οι καταβολές για την εξόφληση των εν λόγω εισφορών, λαμβάνονται υπόψη από το σύστημα για την έκδοση ΑΑΕ, μετά από τη λήψη των στοιχείων πληρωμής από το Διατραπεζικό Σύστημα (μεσολαβούν 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την καταβολή).

Στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών για το 2021 η ΑΑΕ εκδίδεται κανονικά μετά από την ενημέρωση του συστήματος για την καταβολή από το Διατραπεζικό Σύστημα (μεσολαβούν 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες από την καταβολή) αλλά δημιουργείται προσαύξηση η οποία εμφανίζεται σε εισφορά επόμενων μηνών και πληρώνεται μαζί με την τρέχουσα εισφορά του μηνός στον οποίο ενσωματώνεται, με ενιαίο ειδοποιητήριο.

  1. Δόσεις που προκύπτουν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019

Οι καταβολές για δόσεις εκκαθάρισης 2019 πραγματοποιούνται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF…………………….01.

Οι εμπρόθεσμες καταβολές συστήνουμε να μη γίνονται την τελευταία ή προτελευταία ημέρα του μήνα γιατί το μηχανογραφικό σύστημα, ενημερώνεται μέσω της ΗΔΙΚΑ μετά από 3 ή 4 ή 5 ημέρες, οπότε και μπορεί να εκδοθεί η ΑΑΕ.

Περισσότερα...
 
ΥΠ ΥΓΕΙΑΣ: Τα σήματα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό που πρέπει να αναρτούν τα Φαρμακεία και τα Ιατρεία PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 07:12
badges_pharmacy_doctors.pdf Μέγεθος: 607.3 KB
 
Παράταση ισχύος της ΚΥΑ για δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως τις 12 Νοεμβρίου 2021 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 10 Σεπτέμβριος 2021 06:19
09/09/2021

97733/8.9.2021
Παράταση ισχύος της υπ' αρ. 53571/12.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας με τίτλο «Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Αντικατάσταση της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων" (Β' 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας "Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ' αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β' 1481)" (Β' 1837) (Β' 2454)”», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 45863/19.4.2021 (Β' 1585) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας» (Β' 1900)

 
Αριθμ. 97733/08-09-2021

(ΦΕΚ Β' 4102/08-09-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...
 
Διάθεση Self tests στη σχολική κοινότητα PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Σεπτέμβριος 2021 06:14

Αθήνα 07.09.2021

Από την Τετάρτη 8.09.2021 έως και την Παρασκευή 17.09.2021  έξι (6) δωρεάν Self tests θα διανέμονται από τα φαρμακεία αποκλειστικά σε μαθητές και μαθήτριες Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων (από 4 έως 19 ετών)

Εκ του ΠΦΣ

 
ΠΦΣ: Ενημέρωση σχετικά με τη διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 06 Σεπτέμβριος 2021 05:58

Ο ΠΦΣ απέστειλε ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) με το Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε.

Επισυνάπτεται το έγγραφο.

 
ΠΦΣ: Ενημέρωση για την επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 31 Αύγουστος 2021 10:47

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 3758

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

  1.  Τακτικοί αντιπρόσωποι της Γ.Σ. του Π.Φ.Σ.

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας για την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 των φαρμακοποιών και των υπαλλήλων φαρμακείου»

Συνάδελφοι,

Ως γνωρίζετε, με το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α΄ 130) προβλέπεται η υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19 όλου του προσωπικού σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας, προσδιορίζοντας ειδικώς και περιοριστικώς ως προσωπικό αυτών όμως το ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό. Επίσης, ως δομές υγείας προσδιορίζονται τα διαγνωστικά κέντρα, τα κέντρα αποκατάστασης, οι κλινικές, τα νοσοκομεία, οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι μονάδες νοσηλείας, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας.

Αναμέναμε δε με την ΚΥΑ που θα εκδίδετο κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 206 του ως άνω Νόμου, να διευκρινιστεί ότι οι κάτοχοι αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου φαρμακοποιούς και οι υπάλληλοι φαρμακείου έχουν επίσης υποχρέωση εμβολιασμού κατά του Κορωνοϊού COVID-19, ως άλλωστε είχε δημοσίως ανακοινώσει ο απερχόμενος Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κικίλιας.

Όμως, η εκδοθείσα υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.8.2021 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας «Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19», η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 27.8.2021, ημέρα Παρασκευή (ΦΕΚ Β΄ 3959/27.8.2021), ουδέν διευκρίνιζε ή συμπλήρωνε σχετικώς, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται να υφίσταται η ανωτέρω ασάφεια – παράλειψη.

Για το λόγο αυτό αποστείλαμε την Δευτέρα, 30.8.2021, το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3724/30.8.2021 έγγραφο προς τους Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, με το οποίο ζητούσαμε να επιλυθεί άμεσα η εκκρεμότητα, καθώς πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως σοβαρό και ευαίσθητο ζήτημα Δημόσιας Υγείας το οποίο αφορά δεκάδες χιλιάδες συναδέλφους και συνεργάτες μας, να προβούν άμεσα, είτε στη συμπλήρωση των ανωτέρω διατάξεων με την έκδοση νέας ΚΥΑ, είτε στην έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου. Επίσης, αιτηθήκαμε  να παραταθεί αναλόγως η προθεσμία των τριών εργάσιμων ημερών για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για ιατρικούς λόγους.

Λόγω όμως του σημερινού ανασχηματισμού και την αντικατάσταση τόσο του  Υπουργού και όσο και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, δεν έχει καταστεί δυνατό μέχρι τώρα να έχουμε λάβει απάντηση επί του ανωτέρω εγγράφου μας. Ευνόητο είναι ότι αμέσως μετά την ορκωμοσία των νέων Υπουργών, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να επιλυθεί η μείζονα αυτή εκκρεμότητα, η οποία επηρεάζει την καθημερινότητα πάρα πολλών συναδέλφων και συνεργατών μας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 06:31

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 29 Αυγούστου  2021

Απαράδεκτες και προσβλητικές είναι οι αψυχολόγητες δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς  για τον κλάδο των φαρμακοποιών  που αποτελεί θεσμικό συνομιλητή με την Πολιτεία και ειδικά τώρα  στην μάχη κατά της πανδημίας.

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την Δημόσια Υγεία, όπου πρέπει να αθροίζουμε δυνάμεις, δηλώσεις  σαν και αυτές προκαλούν αγανάκτηση και προβληματισμό.

 Ο κ. Βορίδης οφείλει μια "συγγνώμη" σε όλους τους φαρμακοποιούς  οι οποίοι ανεπηρέαστοι από οποιαδήποτε λεκτικά  ολισθήματα από όπου και αν προέρχονται , συνεχίζουν το έργο τους, προτάσσοντας την ενότητα της κοινωνίας για την καταπολέμηση της πανδημίας.

Ο Π.Φ.Σ θα αποστείλει επιστολές διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό  Υγείας και στους συναρμόδιους Υπουργούς στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας σε όλες τις δράσεις κατά της COVID-19.

                                              Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

 
Υπ. Υγείας: Δωρεάν διάθεση δύο self tests από τα φαρμακεία από 30/08 έως 6/9-Ποιες ομάδες πολιτών τα δικαιούνται PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 30 Αύγουστος 2021 06:28

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της επιστροφής των πολιτών από τις διακοπές και της ισχυρής σύστασης για τη διενέργεια αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests) ανακοινώνεται η περαιτέρω δωρεάν διάθεση δύο (2) τεστ από τα φαρμακεία της χώρας, από τη Δευτέρα 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου, στις παρακάτω ομάδες πολιτών: 

- Μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

- Μη εμβολιασμένα άτομα, ηλικίας 5-17 ετών (η παραλαβή θα γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα με τον ΑΜΚΑ του δικαιούχου παιδιού) 

- Μη εμβολιασμένα άτομα 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή ΠΑΜΚΑ

 Υπενθυμίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα θα δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα εκδίδεται βεβαίωση.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 171