Γενικές ειδήσεις
Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 09 Ιούλιος 2020 09:52

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος 30 του e-Ε.Φ.Κ.Α. που αφορά στις Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών.

ΘΕΜΑ: «Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και
υγειονομικών»

Σχετ.: 1. Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του ν. 4670/20.
2. Οι αριθμ. πρωτ. Φ.80020/13033/336/Δ16/27-3-2020 και αριθμ. πρωτ. Φ.80020/οικ.12029/Δ16/310/29-4-2020 εγκύκλιες του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τις πιο πάνω σχετικές διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» (ΦΕΚ 43/Α’), θεσπίζεται, μεταξύ άλλων, νέο πλαίσιο εισφορών Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών.

Με τις νέες διατάξεις, αντικαθίστανται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 97 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016, που ρυθμίζουν τη βάση υπολογισμού εισφορών για την Επικουρική ασφάλιση και Εφάπαξ παροχή των προαναφερόμενων ασφαλισμένων και εισάγεται σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους ασφαλισμένους.
Έναρξη Ισχύος

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο, ορίζεται η 01.01.2020.

Πεδίο εφαρμογής

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο εφαρμόζεται:

Κλάδος επικουρικής ασφάλισης

-  στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι

Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες

- στους έμμισθους δικηγόρους

Κλάδος εφάπαξ παροχής

-   στους παλαιούς και νέους ασφαλισμένους (πριν και μετά την 1/1/1993) που είναι

Αυτοαπασχολούμενοι ή Ελεύθεροι Επαγγελματίες

-  στους έμμισθους δικηγόρους, μηχανικούς και υγειονομικούς.

Νέες ασφαλιστικές εισφορές


Α. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, έμμισθοι δικηγόροι, μηχανικοί, υγειονομικοί

Από 1/1/2020
Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης     Κλάδος Εφάπαξ Παροχών
1η     42     26
2η     51     31
3η     61     37

Β. Παράλληλη ασφάλιση

Με τη διάταξη του άρθρου 32 του ν. 4670/2020, ρυθμίζονται θέματα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών όταν, συντρέχει παράλληλη απασχόληση.

Ειδικότερα:

1. Περιπτώσεις πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων

Στις περιπτώσεις πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας, καταβάλλεται μια ασφαλιστική εισφορά εκ των τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών των Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, για κάθε κλάδο, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ παροχής.

2. Περιπτώσεις μη μισθωτής ή πολλαπλών μη μισθωτών δραστηριοτήτων με μισθωτή απασχόληση

Στις περιπτώσεις Μη Μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη Μισθωτή απασχόληση, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των εισφορών ανά κλάδο ασφάλισης από τη μισθωτή απασχόληση και καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, εφόσον προκύπτει, η διαφορά εισφοράς από την πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία κάθε κλάδου.

Εάν έχει επιλεγεί ανώτερη της πρώτης κατηγορία, η προκύπτουσα διαφορά βαραίνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο.

Γ. Έμμισθοι Δικηγόροι - Μηχανικοί - Υγειονομικοί

Το νέο εισφοροδοτικό πλαίσιο ασφαλιστικών κατηγοριών εφαρμόζεται:

- για τους έμμισθους δικηγόρους τόσο για την Επικουρική ασφάλιση όσο και για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών. Για την κατηγορία αυτή των ασφαλισμένων εξακολουθεί και ισχύει ο επιμερισμός των ποσών της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.

- για τους έμμισθους μηχανικούς και υγειονομικούς μόνο για τον κλάδο Εφάπαξ παροχών. Ως προς τον κλάδο Επικουρικής ασφάλισης διατηρείται το προϋφιστάμενο καθεστώς υπολογισμού εισφορών επί των αποδοχών.

Δ. Γραμμάτια προείσπραξης Δικηγόρων

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 35 του ν. 4670/20 ο συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών με ποσά που καταβάλλονται μέσω γραμματίων προείσπραξης ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, ισχύει πλέον και για τις εισφορές των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών.

Ε. Εισφορές αμειβομένων με Δελτία Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ)

Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, περί εισφοροδότησης προσώπων που αμείβονται με Δ.Π.Υ., και για τα οποία προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόληση τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, παραμένει σε ισχύ.

ΣΤ. Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι (έως πέντε έτη ασφάλισης).

Με την διάταξη του άρθρ. 45 Ν.4670/20 καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρ. 97 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, σχετικά με την μειωμένη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών νέων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (έως πέντε έτη ασφάλισης) από 01.01.2020.
Αναπροσαρμογή Εισφορών

Προβλέπεται μεταβατική αναπροσαρμογή στα ποσά των εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022, ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης

(από 1/6/2022)
1η     39
2η     47
3η     56


Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4670/2020.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Συνημμένα

egk_efka_30_2020.pdf

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/49728/nees-eisfores-epikoyrikhs-asfalishs-kai-efapax-paroxwn-el-epaggelmatiwn-aytoapasxoloymenwn-kai-emmisown-dikhgorwn-mhxanikwn-kai-ygeionomikwn

 
ΤΥΠΕΤ: Μόνο Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση από 1.08.2020- Συνέχιση τις εξ΄αποστάσεως επαναλαμβανόμενης συνταγογράφησης PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020 11:28

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας από την 1.08.2020 θα αποδέχεται μόνον ηλεκτρονικές και όχι χειρόγραφες συνταγές, για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΥΠΕΤ

 
ΥΠΕΘΑ: Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Ασφαλισμένων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Ιούλιος 2020 11:21

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε έγγραφο αναφορικά με την λήξη της μεταβατικής περιόδου. Από 1.07.2020 η συνταγογράφηση φαρμάκων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 
Σχετικά με την εκτέλεση συνταγών που έχουν λήξει PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Ιούλιος 2020 11:53

Αθήνα 7/7/2020

Αρ. Πρωτ. 2495

Προς  Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους   της Χώρας

O Πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου επικοινώνησε με τον Υφυπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, με  τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλη  Πλαγιανάκο  και τη  Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κυρία Νίκη   Τσούμα  και τους ανέφερε το πρόβλημα των συνταγών που είχαν λήξει. Για τον λόγο αυτό απέστειλε  επιστολή σήμερα ο ΠΦΣ .

Από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ κυρία Νίκη   Τσούμα  ενημερωθήκαμε  ότι το πρόβλημα θα λυθεί εντός της ημέρας ή το αργότερο μέχρι αύριο  και το σύστημα θα επιτρέπει την  εκτέλεση των συνταγών αυτών.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Διευκρινίσεις σχετικά με τις γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών και τις σφραγίδες παρόχων δημόσιου τομέα PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 07 Ιούλιος 2020 11:53

Αθήνα , 07/07/2020

Αρ. Πρωτ. 2470

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας διευκρινίζουμε ότι :

 1. Σχετικά με τις γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Οι γνωματεύσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων ( μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες) οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι τις 30.06.2020, εκτελούνται βάσει της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020 και της εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ υπ’ αριθμ. ΔΑ3Α/21/οικ.9932/ 06.04.2020. (Οι οδηγίες είναι αναρτημένες στο site του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου).

 1. Σχετικά με τις σφραγίδες των παρόχων δημόσιου τομέα.

Μετά από ερώτημα μας στην Διεύθυνση Φαρμακευτικής του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώνουμε  ότι η σφραγίδα θεράποντος γιατρού δημοσίου τομέα και μία  τουλάχιστον από τις παρακάτω σφραγίδες:

  • Στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού, Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού),
  • Σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών ή
  • Στρογγυλή σφραγίδα της Μονάδας  Υγείας του ΠΕΔΥ (Κέντρο Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ),

μπορούν να αντικατασταθούν  από μια  σφραγίδα επί της οποίας θα αναγράφονται  τα πλήρη στοιχεία τόσο του φορέα όσο και του θεράποντα ιατρού και συγκεκριμένα :

ΔΥΠΕ , τίτλος Νοσοκομείου – κλινικής ή Μονάδας Υγείας του ΠΕΔΙ, Ονοματεπώνυμο θεράποντος, ειδικότητα, βαθμός (Διευθυντής , Επιμελητής κλπ) ή τίτλος , ΑΜΚΑ , ΤΣΑΥ ή ΑΣΜ για στρατιωτικούς.

Επομένως όπου υπάρχει αυτή η σφραγίδα δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τη στρογγυλή σφραγίδα του νοσοκομείου κέντρου υγείας κλπ.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος θα αποστείλει  άμεσα επιστολές προς το Υπουργείο  Υγείας και  όλες τις ΔΥΠΕ  με τις οποίες θα ζητά να αντικατασταθούν όλες   οι απλές σφραγίδες των γιατρών  με τις σφραγίδες που θα αναγράφονται τα στοιχεία  που αναφέραμε παραπάνω , για να σταματήσει πλέον η ταλαιπωρία των ασθενών και των φαρμακοποιών .

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 
Ενημέρωση σχετικά με την λήξη προθεσμιών στις 30.06.2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2020 06:29

Αθήνα , 1.07.2020

Αρ. Πρωτ. 2386

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στις 23.06.2020 απεστάλλει στον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια,  έγγραφο (Αρ. Πρωτ. 2234) αναφορικά με την πρόθεση του Υπουργείου να δοθεί παράταση στις προθεσμίες για:

 • Τη διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους χρονίως πάσχοντες και εκτέλεσης τους ( Άρθρο 49 της ΠΝΠ 68Α/ 20.03.2020)
 • Τη διαδικασία επανέκδοσης γνωματεύσεων στο πληροφοριακό σύστημα υποβολής δαπανών του ΕΟΠΥΥ edapy ( Άρθρο 53 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020)
 • Μη υποχρέωση θεώρησης των γνωματεύσεων του ΕΚΠΥ από ελεγκτή ιατρό ( ΕΟΠΥΥ- ΔΒ3Ε/427/οικ.12459/13.05.2020)
 • Μη υποχρέωση ύπαρξης στρογγυλής σφραγίδας του Νοσοκομείου, της κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.ΕΔ.Υ, για συνταγές που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Δομές. ( ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/7/3.4.2020)

Δεδομένου ότι το Υπουργείο δεν έχει ενημερώσει σχετικά , τα ανωτέρω από σήμερα 1.07.2020 δεν είναι σε ισχύ.

Επιπρόσθετα, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με εγκύκλιο που απέστειλε στις 28.05.2020 ενημέρωνε πως η καταλυτική  ημερομηνία για την μεταβατική περίοδο κατά την οποία θα γίνονταν δεκτές συνταγές φαρμάκων τόσο ηλεκτρονικές όσο και χειρόγραφες είναι η 30η Ιουνίου 2020 και επισήμανε πως δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση της.

Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε- Ν.Π.Ι.Δ με έγγραφό του (Αρ. Πρωτ. 5305/30.06.2020) ανακοίνωσε νέα παράταση στην προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 30.09.2020.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η διενέργεια της άυλης συνταγογράφησης σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 36 της ΠΝΠ 68Α/20.03.2020, έχει παραταθεί έως την 30.09.2020.

Τέλος, ο ΕΟΠΥΥ με έγγραφο του ενημερώνει ότι η αποστολή φυσικού αρχείου των υποβολών edapy μηνός Ιουνίου 2020 δεν θα γίνει από την 1.07.2020 αλλά από ημερομηνία που θα καθορίσει ο Οργανισμός με νεότερη ανακοίνωση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο       ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΑΥΦΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

 
Ανακήρυξη Συνδυασμών και Υποψηφίων για τις Αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 26η Ιουλίου 2020 PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2020 06:29

Kατάσταση των Συνδυασμών και Υποψηφίων που συμμετέχουν στις Αρχαιρεσίες του Π.Φ.Σ. την 26η Ιουλίου 2020 κατόπιν της υπ’ αριθμόν 1/30.6.2020 αποφάσεως του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 
ΠΦΣ: ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 01 Ιούλιος 2020 06:46
 

Αθήνα, 30.6.2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

 

ΝΠΔΔ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Η έγκαιρη πληρωμή του ΕΟΠΥΥ στους φαρμακοποιούς είναι ζήτημα επιβίωσης για την πλειοψηφία των συναδέλφων. Ειδικά τώρα στο μέσο της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης Η καθυστέρηση στην πληρωμή των φαρμακοποιών του μηνός Απριλίου είναι αδικαιολόγητη . Ο ΠΦΣ έχει κάνει παρέμβαση έγκαιρα στον ΕΟΠΥΥ και στο Υπουργείο Υγείας για την διασφάλιση της αναγκαίας επιχορήγησης , ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή πληρωμή των φαρμακοποιών.

Η έκτακτη επιχορήγηση εγκρίθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών , τα χρήματα μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Υγείας, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες , ώστε να γίνει έγκαιρα η πληρωμή μέχρι 30/6/2020.

Όμως η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών του Υπουργείου Υγείας, για άγνωστους σε εμάς λόγους, φέρνει συνεχώς και νέα γραφειοκρατικά εμπόδια για την μεταβίβαση των χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ.

Απαίτησε την τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ (κάτι που δεν ζήτησε σε προηγούμενη μεταβίβαση επιχορήγησης) και όταν αυτή πραγματοποιήθηκε , αρνήθηκε και πάλι την μεταβίβαση χωρίς καμιά δικαιολογία και αποφάσισε να επιστρέψει την επιχορήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών!!!

Αυτό φυσικά σημαίνει και νέα καθυστέρηση, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε.

Ο Π.Φ.Σ. ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργού Υγείας έτσι ώστε αύριο να έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς των φαρμακείων – κόμβων υγείας.

ΕΚ ΤΟΥ ΠΦΣ

 
ΕΦΚΑ: Κατασκηνωτικό πρόγραμμα 2020-Έντυπα και διαδικασίες PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 30 Ιούνιος 2020 06:46

e-ΕΦΚΑ

Αθήνα, 22 Ιουνίου  2020

Ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο (1/7/2020-15/7/2020) για τα έμμεσα μέλη ηλικίας 6 έως 16 ετών συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του e-ΕΦΚΑ καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ. 

Ειδικότερα πρόκειται για τα παιδιά δικαιούχων ασφαλισμένων 15 τέως Ταμείων που έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, τ. ΤΑΞΥ, τ. ΤΥΔΚΥ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, τ. ΕΤΑΑΤΠΔΑ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, , τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, τ. ΤΠΔΕ και τ. ΤΑΠΙΤ), όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες καταστατικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ασφαλιστική ικανότητα και δεν έχουν δικαίωμα της παροχής από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για το έτος 2020.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέχρι την Παρασκευή 26/6/2020 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr κατόπιν πιστοποιημένης πρόσβασης με τους κωδικούς του TAXIS και οι γονείς μπορούν να επιλέξουν μέχρι 5 κατασκηνώσεις με σειρά προτεραιότητας. 

Λόγω της φετινής μείωσης των προσφερόμενων από τις κατασκηνώσεις θέσεων εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊου, σε περίπτωση αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΑΑΔΕ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα την Τρίτη 30/6/2020 οπότε και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα έχουν δηλώσει με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή. 

Ακολούθως την Πέμπτη 2 Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τις 3 επόμενες  περιόδους, καθώς και για την 5η περίοδο (1-15 Σεπτεμβρίου) που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.  

Από τη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα ενημερωτικά έντυπα:

 
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την εβδομαδιαία απογραφή αποθεμάτων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 22 Ιούνιος 2020 06:18

 Η απογραφή αντισηπτικών έγινε πλέον 1 φορά εβδομαδιαίως από κάθε 3 εργάσιμες μέρες που ήταν μέχρι τώρα.

Με νέα κοινή απόφαση των Υπ.Ανάπτυξης και Υπ.Υγείας αντικαθίσταται η υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφαση «Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων».

Η νέα απόφαση προβλέπει τα ακολουθα:

Είδη αποθεμάτων που δηλώνονται

1. Η δήλωση αποθεμάτων αφορά σε είδη ατομικής προστασίας από τη μετάδοση ασθενειών, τα οποία περιορίζονται αποκλειστικά στα εξής:

α. «Χειρουργικές μάσκες»: στα πλαίσια της παρούσας νοούνται οι χειρουργικές και λοιπές μάσκες μιας χρήσης ή πολλαπλών χρήσεων που προορίζονται για ιατρική ή ιδιωτική χρήση με σκοπό την προστασία από τη μετάδοση ασθενειών.

β. «Απολυμαντικά διαλύματα»: νοούνται τα βιοκτόνα προϊόντα Τύπου 1 για την ανθρώπινη υγιεινή είτε σε μορφή υγρή ή γέλης είτε εμποτισμένα μαντηλάκια, που χρησιμοποιούνται για την απολύμανση των χεριών.

γ. «Αιθυλική αλκοόλη» νοείται:

1. η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται ως πρώτη ύλη στην παραγωγή απολυμαντικών προϊόντων και

ii. η καθαρή, μη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη (καθαρό οινόπνευμα) με αλκοολικό τίτλο 95% που διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση.

δ. Τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 148