Γενικές ειδήσεις
Βγήκε η απόφαση για το στοκ γενοσήμων που θα πρέπει να διαθέτουν τα Φαρμακεία! PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 06:05

Καθορισμός ελάχιστων ποσοτήτων αποθεμάτων γενοσήμων φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγο­ρία που οφείλουν να διαθέτουν τα φαρμακεία.

 
1. Κάθε ιδιωτικό φαρμακείο υποχρεούται να διαθέτει ως απόθεμα μία τουλάχιστον συσκευασία γεvοσήμοu φαρμάκου ανά θεραπευτική κατηγορία, για όσες δρα­στικές ουσίες περιλαμβάνονται στη λίστα δραστικών ουσιών που καταρτίζεται τον Ιανουάριο κάθε έτους από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 
2. Για την κατάρτιση της ως άνω λίστας, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ επιλέγει αρχικά με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιω­τικών φαρμακείων του προηγούμενου κάθε φορά έτους, τις μεγαλύτερες σε μέγεθος δαπάνης θεραπευτικές κα­τηγορίες (ATC4) που αθροίζουν στο 85% του συνόλου της δαπάνης, σε επίπεδο λιανικής τιμής.
 
Ακολούθως, από τις ως άνω θεραπευτικές κατηγορίες (ATC4) επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που δια­θέτουν γενόσημο.
 
Από τις τελευταίες επιλέγονται οι δραστικές ουσίες (ATC5) που έχουν τουλάχιστον μια συσκευασία (σε φάρ­μακο γενόσημο ή φάρμακο αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας της δραστικής ουσίας) με ετήσιες πωλήσεις πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) τεμάχια και περιλαμβάνονται στη λίστα που καταρτίζει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 
3. Η λίστα δημοσιεύεται το αργότερο έως το τέλος Ια­νουαρίου κάθε έτους στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και κοινοποιείται στους κατά τόπους φαρμακευτικούς συλλόγους.
 
4. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η ως άνω λίστα καταρτίζεται από την ΗΔΙΚΑ και δημοσιεύεται στους ιστότοποuς του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ έως 29.06.2018, με βάση τα στοιχεία πωλήσεων των ιδιωτικών φαρμακείων του έτους 2017.
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.7.2018.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018 Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
 
Νέος Κανονισμός ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ). Αλλαγές στα αναλώσιμα διαβήτη! PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Ιούνιος 2018 06:03

Δείτε τί θα ισχύσει:  Α) Γενικά 

  • Ορίζονται οι όροι:


ιγ) Ως ‘’προκλητή ζήτηση’’ για την χορήγηση φαρμάκων, για Σκευάσματα Ειδικής θεραπευτικής Διατροφής, για την παραπομπή για διαγνωστικές εξετάσεις και διαγνωστικές θεραπευτικές ιατρικές πράξεις και άλλα ιατροτεχνολογικά θεραπευτικά μέσα πρόσθετης περίθαλψης, νοείται η ζήτηση που δεν αντιστοιχεί σε υπαρκτές ανάγκες υγείας του ασθενή. 

ιδ) Ως ‘’κατευθυνόμενη συνταγογράφηση’’ νοείται η συνταγογράφησηφαρμάκων κατά σύστημα, που δεν ακολουθεί τους κανόνες της ισχύουσας νομοθεσίας και όσα προβλέπονται από το ΠΔ 121/2008 και Ν. 4472/2017 ή η συνταγογράφηση Σκευασμάτων Ειδικής
Θεραπευτικής Διατροφής, ή ιατροτεχνολογικών και θεραπευτικών μέσων ή παρακλινικών εξετάσεων ή διαγνωστικών και θεραπευτικών ιατρικών πράξεων, χωρίς ιατρική ένδειξη ή χωρίς να έχει προηγηθεί ιατρική εξέταση του ασθενή.
ιε) Ως ‘’κατευθυνόμενη εκτέλεση συνταγών ή παραπεμπτικών ή διαγνωστικών εξετάσεων ή ιατρικών πράξεων ή φυσικοθεραπειών’’ νοείται η με κάθε τρόπο υπόδειξη σε δικαιούχους από τον πάροχο υγείας, για εκτέλεση συνταγών ή ιατρικών παραπεμπτικών, σε συγκεκριμένα φαρμακεία ή συμβεβλημένους παρόχους πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και η -χωρίς επαρκή τρόπο εξήγησης όπως η μοναδικότητα στην περιοχή- κατεύθυνση από τον ιατρό, ποσοστού άνω του 50% των συνταγών φαρμάκων ή παραπεμπτικών εξετάσεων ή παραπεμπτικών ή παραπεμπτικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων ή παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας που έχει εκδόσει, σε συγκεκριμένο πάροχο υγείας. 

 

  • Ανασφάλιστοι: «Παροχές που δημιουργήθηκαν ενόσω ο δικαιούχος είχε ασφαλιστική ικανότητα, καταβάλλονται έστω κι αν στη συνέχεια αυτός απώλεσε για οποιονδήποτε λόγο την ασφαλιστική του ικανότητα. Επίσης οι παροχές καταβάλλονται σε δικαιούχο που απώλεσε την ασφαλιστική του ικανότητα, εάν ο φορέας του χορηγήσει ασφαλιστική ικανότητα εκ των υστέρων, για το χρονικό διάστημα που αυτός την είχε απωλέσει.»

  
Β) Συνταγογράφηση:

  • Η φαρμακευτική αγωγή κατά την έξοδο από τις νοσοκομειακές δομές,συνταγογραφείται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό της κλινικής και μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο περί Φαρμακευτικής Περίθαλψης του παρόντος Ε.Κ.Π.Υ.

 

  • Χρήση έντυπων συνταγολογίων γίνεται:


α) σε περιπτώσεις που καθορίζονται με εγκυκλίους του Οργανισμού, 

β) σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο διαδίκτυο δεν είναι εφικτή, 

γ) σε περίπτωση που η πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δεν είναι εφικτή για λόγους που αφορούν την διαθεσιμότητα του συστήματος, ύστερα από επίσημη ανακοίνωση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

  • Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα καλλυντικά δεν αποζημιώνονται.


  • Τα Γαληνικά σκευάσματα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με τιμές που καθορίζονται με Υ.Α., έπειτα από εισήγηση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και γνώμη του ΚΕΣΥ και με ποσοστό συμμετοχής του ασθενή 10% για όσες παθήσεις έχουν ενταχθεί σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Για όσες παθήσεις είναι εκτός θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η συμμετοχή ορίζεται στο 25%.


 


  
Γ) Αναλώσιμα Διαβήτη:

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: Επιστολή περί λειτουργίας "παραφαρμακείων" PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 06:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  ΝΠΔΔ

                                                                                                                              Αθήνα 13 Ιουνίου 2018

Αριθμ. Πρωτ. 2746

 

 

Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

 2. Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Διευθύνσεις Υγείας και   

 Κοινωνικής Μέριμνας)

 

Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός

                        2. Πρόεδρος Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου

Θέμα: «Περί λειτουργίας «παραφαρμακείων»»

Ο Π.Φ.Σ. έχει πολλάκις καταστεί αποδέκτης καταγγελιών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι σε τουριστικές κυρίως περιοχές, λειτουργούν καταστήματα έχοντας αναρτήσει επιγραφές οι οποίες παρανόμως περιέχουν τη λέξη «φαρμακείο», κυρίως στην αγγλική γλώσσα, αυτούσια ή παραγώγων της καθώς και σταυρό, επί σκοπώ παραπλάνησης ημεδαπών και αλλοδαπών (κυρίως) τουριστών, οι οποίοι βλέποντας τα ανωτέρω, ευλόγως τους δημιουργείται η πεποίθηση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φαρμακεία, πόσω μάλλον όταν πωλούνται από τις εν λόγω επιχειρήσεις παρανόμως φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. Πρόκειται για ξεκάθαρη αντιποίηση του έργου του φαρμακοποιού και παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: Aναβάθμισης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με SPC φίλτρα PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 15 Ιούνιος 2018 06:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

14-6-2018

   

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα που διαπιστώθηκε με την ΗΔΙΚΑ στην εκτέλεση συνταγών λόγω της αναβάθμισης του συστήματος με νέα φίλτρα που αφορούν τους γιατρούς. Μετά από επικοινωνία του ΠΦΣ με την ΗΔΙΚΑ ,συμφωνήθηκε και ήδη διευθετήθηκε το πρόβλημα , οπότε οι συνταγές που έχουν ήδη συνταγογραφηθεί αλλά και αυτές που θα συνταγογραφούνται στο εξής, θα εκτελούνται κανονικά.

Το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της αναβάθμισης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ με SPC φίλτρα με νέους πιο αυστηρούς κανόνες για τους γιατρούς. Τα φίλτρα αυτά με την ενσωμάτωση τους στο σύστημα άρχισαν να μπλοκάρουν την εκτέλεση   και στις ήδη συνταγογραφημενες   συνταγές.

 

 

                             ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

 
Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 08:18
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. ενημερώνει ότι οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών 2017 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων, για φορολογική χρήση, έχουν αναρτηθεί στον ατομικό λογαριασμό κάθε ασφαλισμένου στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες σε νέα επιλογή "ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ".

Επιπλέον από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ μέσω της υπηρεσίας "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2017" παρέχεται η δυνατότητα, πρόσβασης στην ανωτέρω νέα επιλογή "ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΦΚΑ" και έκδοσης βεβαίωσης για ασφαλισμένους που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές εντός του έτους 2017 για χρόνο ασφάλισης που έχουν πραγματοποιήσει μέχρι 31-12-2016 στους εντασσόμενους φορείς (π. ΟΑΕΕ, π. ΟΓΑ, π. ΤΣΜΕΔΕ, π. ΤΣΑΥ).

Οι βεβαιώσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους 2017 μέσω εξαργύρωσης εργοσήμου (π. ΟΓΑ) θα αναρτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 
 
 
Μετά την είσοδό σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ:
 
alt
 
Επιλέγετε "Βεβαιώσεις ΕΦΚΑ"
 
 
 

alt

 

 

 
Ενημέρωση ΠΦΣ σχετικά με την εξόφληση ληξιπροθέσμων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 06:20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 12/6/2018

Αρ. Πρωτ.  2652


ΠΡΟΣ

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας 

 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Α. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 

Χθες αργά το απόγευμα  κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των Φαρμακευτικών Συλλόγων και στους διανεμητικούς λογαριασμούς  τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της τρίτης πληρωμής για όσους συλλόγους έστειλαν  εγκαίρως τα παραστατικά που είχαν ζητηθεί. 

Για όσους συλλόγους δεν έστειλαν τα παραστατικά παρά  την 2η  ενημέρωση που εστάλη από τον ΠΦΣ στις 4.5.2018 , ο ΕΟΠΥΥ θα αποφασίσει   πότε θα γίνει η επόμενη πληρωμή. 

Β. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ

Exει ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί εντός των ημερών η εξόφληση των οφειλών του Φεβρουαρίου και στο τέλος του μήνα θα έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή και του Μαρτίου, σύμφωνα με την δέσμευση του πρόεδρου του ΕΟΠΥΥ. 

Σε συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του ΠΦΣ με τον πρόεδρο κ. Μπερσίμη συζητήθηκε επισταμένως μεταξύ των άλλων θεμάτων   το πρόβλημα της καθυστέρησης της εξόφλησης των γνωματεύσεων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων αλλά και το ζήτημα της καθυστέρησης από περιφερειακές ΠΕ.ΔΙ εκτός της διαδικασίας των υπολοίπων. Ο κ. Μπερσίμης  δεσμεύτηκε ότι θα λύσει το πρόβλημα που αφορά σε αυτές τις ΠΕ.ΔΙ.  και ότι με την πληρωμή του Μαρτίου θα τηρηθεί πλέον το χρονοδιάγραμμα πληρωμών εντός των συμβατικών υποχρεώσεων . 

Με  Τιμή 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                   ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ
 
ΑΦΙΣΑ ΠΦΣ: "ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ!" PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 13 Ιούνιος 2018 06:16

Τιμωρείται ο φαρμακοποιός!
Όταν εσύ ασφαλισμένε επιλέγεις το φάρμακό σου
και όταν εκτελεί τη συνταγή του γιατρού σου

Με το μήνυμα αυτό, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απευθύνεται μέσω της επισυναπτόμενης αφίσας στους ασφαλισμένους, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή του στις διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου που αφορούν στα φαρμακεία.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Μέσα στις επόμενες μέρες, ο ΠΦΣ θα αποστείλει στους συλλόγους εκτυπωμένη την αφίσα που μπορείτε να παραλάβετε από τον σύλλογό σας και στη συνέχεια να αναρτήσετε στην προθήκη του φαρμακείου σας.

Ο αγώνας μας είναι κοινός για όλους και η απάντησή μας σε αυτά που προβλέπει η Κυβέρνηση είναι μία

OXI ΣΤΟ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ!

Για να κατεβάσετε την αφίσα σε μορφή .pdf, πατήστε ΕΔΩ.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 18:07

 

YA ΔΤΦ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018.pdf Μέγεθος: 448.2 KB

 

ΔΤΦ ΜΑΪΟΥ 2018-11062018.pdf Μέγεθος: 2 MB
 
Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από 15-06-2018.
Για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 02-07-2018.
Για τα φαρμακεία από 26-07-2018.
 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 06:16

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την:
Α΄κατασκηνωτική περίοδο από 08/06/2018 έως 14/06/2018
Β, Γ, Δ κατασκηνωτική περίοδο από 18/06/2018 έως 29/06/2018

Το κατασκηνωτικό πρόγραμμα αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1-1-2004 έως 31-12-2012 ( για Α.Μ.Ε.Α. από 1-1-2002 έως 31-12-2012).

Απαραίτητη προϋπόθεση και πριν την υποβολή των αιτήσεων, είναι ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας, μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α. www.efka.gov.gr, στη διαδρομή ηλεκτρονικές υπηρεσίες – ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΗΔΙΚΑ.

Για οποιαδήποτε σχετική απορία σας, θα πρέπει να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://www.tsay.gr/KataskinoseisWeb/


ΠΡΟΣΟΧΗ για την παραλαβή της κάρτας κατασκηνωτή θα ακολουθήσει ανακοίνωση.


Λίστα Κατασκηνώσεων

Παρακαλούμε προσέχετε ποια περίοδο επιλέγετε γιατί δεν έχουν όλες οι κατασκηνώσεις θέσεις για όλες τις περιόδους.

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. 731555 / 7-6-2018 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Καταβολής Παροχών Υγείας η συνολική διαδικασία του κατασκηνωτικού προγράμματος ΕΦΚΑ θερινής περιόδου 2018 τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018 / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ
Διαδικασία:

Περισσότερα...
 
ΠΦΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 11 Ιούνιος 2018 06:14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα 8/6/2018
Αρ. Πρωτ. 2507ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κυβέρνηση παραβιάζοντας κάθε αρχή δικαίου, εντελώς αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία προηγούμενη συζήτηση με τον ΠΦΣ εφαρμόζει νέο κεφαλικό φόρο (rebate) στα φαρμακεία, τιμωρώντας ταυτόχρονα και τους ασθενείς που επιλέγουν τα φάρμακα που συνταγογράφησε  ο ιατρός και  δεν ανήκουν στην κατηγορία των γενοσήμων. 

Αποτελεί παγκόσμιο παράδοξο η κυβέρνηση να επιβάλει κεφαλικό φόρο στα φαρμακεία, τη στιγμή που η επιλογή του φαρμάκου ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον ασθενή. 

Η κυβέρνηση και οι θεσμοί μετά από 9 χρόνια αναποτελεσματικών πολιτικών επιβαρύνσεων και περικοπών  συνεχίζουν να προτείνουν μέτρα που διέπονται από  φορομπηχτική και τιμωρητική φιλοσοφία προς τους ασθενείς σε αντίθετη κατεύθυνση από τον ασθενοκεντρικό  χαρακτήρα που υιοθετούν πλέον όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας.

Είναι αδιανόητο οι φαρμακοποιοί, που όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια, έχουν επιφορτιστεί όλα τα μέτρα για το φάρμακο, να επωμιστούν ακόμα ένα ληστρικό μέτρο.

Παράλληλα η Κυβέρνηση δίνει την χαριστική βολή στα φαρμακεία με την  απόφαση της να επιβάλει να διατηρούν ελάχιστες ποσότητες φαρμάκων ανά θεραπευτική κατηγορία, την ίδια ώρα που δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος των ελλείψεων. Οι αποφάσεις αυτές  μας κάνουν να σκεπτόμαστε ότι δεν βρισκόμαστε σε μια δημοκρατική χώρα, αλλά σε μια χώρα με απολυταρχικό καθεστώς. 

Πρόθεση μας είναι  προσφύγουμε με κάθε ένδικο μέσο για την ακύρωση αυτών των απαράδεκτων διατάξεων.

Τα μέτρα της κυβέρνησης θα οδηγήσουν στο κλείσιμο χιλιάδων φαρμακείων και  στην απόλυτη φτωχοποίηση του κλάδου μας. 

Μήπως τελικά αυτός είναι ο απώτερος σκοπός της κυβέρνησης;
 

Με Τιμή 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                             ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 127