Γενικές ειδήσεις
Συστεγάσεις Φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 27 Νοέμβριος 2020 07:10

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4811

Προς: 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

             2.  Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας

 Κοινοποίηση: Διεύθυνση Φαρμάκου Υπουργείου Υγείας, Τμήμα Β΄

Θέμα: «Συστεγάσεις Φαρμακείων»

Δυστυχώς παρά τα αναφερόμενα στα υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 5705/2018 και 109/11.01.2017 έγγραφα του Π.Φ.Σ., ορισμένες Διευθύνσεις Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων συνεχίζουν εσφαλμένως και χωρίς να υφίσταται σχετική νομοθετική πρόβλεψη, να επιμένουν να απαιτούν οι φαρμακοποιοί που επιθυμούν να συστεγαστούν σύμφωνα με κείμενες διατάξεις, να συστήνουν την κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή να τροποποιούν αναλόγως την τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία) πριν την χορήγηση από την Υπηρεσία της άδειας λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων, προκειμένου εν συνεχεία να χορηγήσουν την εν λόγω άδεια.

Η απαίτηση αυτή είναι καθ’ όλα εσφαλμένη, καθώς ουδέν σχετικώς προβλέπεται δυνάμει των κείμενων διατάξεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου καθώς και της άδειας λειτουργίας συστεγαζόμενων φαρμακείων ορίζονται σαφώς και περιοριστικώς.

Το άρθρο 218 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 1963/1991, ορίζει ειδικώς και συγκεκριμένως το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας φαρμακείου και των συστεγαζόμενων φαρμακείων από τον αρμόδια Περιφέρεια. Στα δικαιολογητικά αυτά δεν περιλαμβάνεται το καταστατικό των σύστασης (ή τροποποιήσεως) της ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων.

Το δε πρόσφατο υπ’ αριθμόν 64/2018 Π.Δ. (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» προσδιορίζει ακριβώς σε ποιο χρονικό σημείο υποχρεούται ο φαρμακοποιός να προσκομίσει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας. Έτσι, το άρθρο 2 παρ. 5δ ορίζει ότι «Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού των εταιρειών, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων σκοπό έχει ακριβώς την εκμετάλλευση των συστεγαζόμενων φαρμακείων, απαραίτητη προϋπόθεση της λειτουργίας των οποίων είναι η προηγούμενη χορήγηση της σχετικής άδειας.

Συνεπώς σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρώτα χορηγείται η άδεια λειτουργίας των συστεγαζόμενων φαρμακείων από την αρμόδια Διεύθυνση Υγείας και εν συνεχεία συστήνεται η κατά νόμο ομόρρυθμη εταιρεία εκμεταλλεύσεως συστεγαζόμενων φαρμακείων (ή τροποποιείται αναλόγως η τυχόν ήδη υφιστάμενη εταιρεία). Κατόπιν, εντός ενός μηνός από τη σύσταση ή την τροποποίηση ο φαρμακοποιός προσκομίζει το καταστατικό της εταιρείας (ή την τροποποίηση αυτής) στην Διεύθυνση Υγείας.

Καθίσταται ως εκ τούτου σαφές ότι θα πρέπει να τηρούνται πιστά όσα ορίζει η φαρμακευτική νομοθεσία εν προκειμένω, και ουχί να εφαρμόζονται κατά το δοκούν.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος

Π.Φ.Σ.

 
Παράταση λήξης ισχύος συνταγών χρονίως πασχόντων PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 11:59

Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4751

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από αίτημα του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ νομοθετήθηκε ρύθμιση  περί παράτασης ισχύος των  συνταγών λόγω του COVID , με τον Ν. 4737 άρθρο 23 παρ 2 μέχρι 31/12/2020,   που αφορά τις μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές με  σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες

Ο νόμος απαιτούσε έγκριση από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ , το οποίο ενέκρινε και απέστειλε  σήμερα στην ΗΔΙΚΑ την σχετική εγκύκλιο  για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Η  ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε  ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα ολίγων ημερών για την ενημέρωση των συστημάτων.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

 Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                       Σεραφείμ Ζήκας

 
Εκτέλεση συνταγών αντιβιοτικών για το Σώμα Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 11:23

Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4740

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Όπως μας ενημέρωσαν από τον Λογαριασμό Υγείας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών (ΣΟΕΛ) , το ταμείο δεν είναι ενταγμένο στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση και επομένως οι συνταγές των αντιβιοτικών είναι χειρόγραφες και εκτελούνται με την προϋπόθεση της αναγραφής της επωνυμίας του Ταμείου , προκειμένου να διακρίνονται από τις υπόλοιπες χειρόγραφες συνταγές.

 Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                               Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                  Σεραφείμ Ζήκας

 
Παραπομπή στο Πειθαρχικό για διαφήμιση ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 12:34

Αθήνα, 23/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4706

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι έχει κοινοποιηθεί από τον ΠΦΣ προς τον Πρόεδρο του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναφορά για τηλεοπτική διαφήμιση ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες βάσει του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας

Στο σκεπτικό της παραπομπής αναφέρεται ότι η διαφήμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος φαρμακείου παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας και των λοιπών διατάξεων του Κώδικα.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                              Σεραφείμ Ζήκας

 
Επικαιροποίηση συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την 2η έξαρση της πανδημίας SARS-CoV-2 PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 23 Νοέμβριος 2020 12:33

Εγκύκλιο εξέδωσε ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας αναφορικά με τον εμβολιασμό παιδιών και ενηλίκων κατά την 2η έξαρση της πανδημίας SARS-CoV-2.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ

 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 20 Νοέμβριος 2020 10:16

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021 με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό έγγραφο. 

 
ΠΦΣ: Διαφημίσεις Φαρμακείων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 19 Νοέμβριος 2020 08:50

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4645


Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας


Θέμα: «Διαφημίσεις Φαρμακείων»


Κατόπιν αρκετών ερωτημάτων Προέδρων Φαρμακευτικών Συλλόγων, αλλά και φαρμακοποιών, αναφορικά με τις διαφημίσεις των φαρμακείων και συνέχεια πλείστων όσων εγγράφων του Π.Φ.Σ., επαγόμεθα εκ νέου τα κάτωθι: Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας ορίζεται ότι:

«Α. Απαγορεύεται ρητώς, η δια των μέσων μαζικής και επικοινωνίας ή με άλλο μέσο διαφήμιση των φαρμάκων ή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η προβολή για την προσέλκυση πελατείας διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθενται στους νόμους και στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας.

Β. Η προβολή και διαφήμιση δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το φαρμακείο, με την δημιουργία ειδικών τμημάτων και Καλλυντικών και κυρίως διαιτητικών, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων υγιεινής και υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζονται γενικά παραφαρμακευτικές δραστηριότητες και συνιστούν τομείς ιδιαίτερης εξειδίκευσης του φαρμακοποιού δεν συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά, εφ’ όσον δεν αναφέρεται και στις καθαρώς φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχει το φαρμακείο.

Επίσης η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς το κοινό από τον ίδιο τον φαρμακοποιό, εφ’ όσον αυτός έχει εξειδίκευση σε κάποιον τομέα της Υγείας και η διαφήμιση της παροχής αυτών των υπηρεσιών δεν συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά».

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές ότι απαγορεύεται ρητώς η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων για την προσέλκυση πελατείας, τα οποία αντιτίθενται στους νόμους και στις διατάξεις του Κώδικα.

Η διαφήμιση των καθαρώς φαρμακευτικών υπηρεσιών που παρέχει το φαρμακείο δύναται να προκαλέσει αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των φαρμακοποιών με κίνδυνο της δημόσιας υγείας, για το λόγο δε αυτό απαγορεύεται η διαφήμιση στους φαρμακοποιούς επί σκοπώ προσέλκυσης πελατείας.

Ομοίως, απαγορεύεται η σωρηδόν διαφήμιση των παραφαρμακευτικών υπηρεσιών του φαρμακείου χωρίς όμως την αποδεδειγμένη εξειδίκευση του φαρμακοποιού στις υπηρεσίες αυτές, καθώς επί της ουσίας αποτελεί άνευ άλλου διαφήμιση του φαρμακείου εν γένει.

Επίσης στο άρθρο 22 ορίζεται ότι οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού της δημόσιας υγείας.

Τέλος, με το άρθρο 34 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι «Κάθε παράβαση των κανόνων του παρόντος Κώδικος Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας συνεπάγεται την πειθαρχική δίωξη του παραβάτου φαρμακοποιού και την επιβολή των νομίμων κυρώσεων από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, ανεξαρτήτως άλλων τυχόν κυρώσεων, διοικητικών, ποινικών και αστικών που προβλέπονται από τους κειμένους νόμους».

Περισσότερα...
 
ΕΦΚΑ: Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019 PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 11:20

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4644

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

ΕΦΚΑ: Ολοκλήρωση Εκκαθάρισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2019


Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε στις 6/11/20 ότι ολοκληρώθηκε από την ΗΔΙΚΑ η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες.

Τα ειδοποιητήρια εκκαθάρισης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Φορέα (www.efka.gov.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες [Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης- Εκκαθαρίσεις- Εκκαθάριση έτους 2019].

Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, υπολογίστηκαν εκ νέου οι ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες είχαν καταβληθεί για το 2019, αυτή τη φορά όμως βάσει του εισοδήματος της ίδιας χρόνιας και όχι με βάση το εισόδημα του 2018, όπως αρχικά είχαν υπολογιστεί. Από την Εκκαθάριση προέκυψε ότι υπάρχουν:

-ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με πιστωτικό υπόλοιπο, στους οποίους θα επιστραφούν τα αντίστοιχα ποσά μέχρι τις 15/12/2020 στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, εκτός εάν μέχρι τις 30/11/2020 επιλέξουν ηλεκτρονικά τη «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ» οπότε το ποσό δεν θα επιστραφεί και θα παραμείνει στην ασφαλιστική μερίδα για την εξόφληση επομένων εισφορών. (Οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το ΙΒΑΝ τους και αυτό γίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr -Ηλεκτρονικές υπηρεσίες- Aτομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας»- Επεξεργασία στοιχείων-IBAN)

-ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με χρεωστικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να καταβάλουν εφάπαξ ή σε 5 μηνιαίες δόσεις με καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης στις 30/11/2020 και ολοκλήρωση το Μάρτιο του 2021. (Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένες δόσεις εξοφλούνται με χρήση του παλαιού κωδικού εντολής πληρωμής που ίσχυε έως 31/12/2019)

-ασφαλισμένοι φαρμακοποιοί με μηδενικό αποτέλεσμα

Η ανακοίνωση συνεχίζει: «Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ειδοποιητηρίων του 2019, κλείνει οριστικά το κεφάλαιο της πολύπλοκης και γραφειοκρατικής διαδικασίας υπολογισμού και είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών για 1,5 εκατομμύριο ασφαλισμένους που εισήγαγε ο νόμος 4387/2016 καθώς από 1/1/2020 οι ασφαλισμένοι επιλέγουν στην αρχή κάθε χρόνου το ύψος των μηνιαίων εισφορών που θα καταβάλουν με βάση την οικονομική τους δυνατότητα».

Η ελεύθερη επιλογή για μία εκ των έξι ασφαλιστικών κατηγοριών έγινε ηλεκτρονικά έως και τις 13/3/2020 στη σελίδα του ΕΦΚΑ και ήταν δεσμευτική για όλο το 2020. Οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική δήλωση , μεταπίπτουν αυτόματα στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία των χαμηλότερων εισφορών. Προσφέρεται όμως η δυνατότητα αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας σε ετήσια βάση.

Υπενθυμίζεται ότι από 1/3/2020 ενσωματώθηκε στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ το οποίο αφορούσε τον κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών, οπότε η μηνιαία εισφορά περιλαμβάνει πλέον και τους τρείς κλάδους Υγείας, Σύνταξης και Εφάπαξ. Παλαιότερες οφειλές προς το ΕΤΕΑΕΠ συνεχίζουν να εξοφλούνται στον ιστότοπο του ταμείου www.eteaep.gov.gr . Με τις ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ κάθε μήνα συνεισπράττονται επίσης εισφορές ύψους 10€ υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) και υπέρ της Στέγης Υγειονομικών ύψους 2€.

Ο ΠΦΣ ο οποίος είχε προσφύγει στο ΣτΕ κατά του νόμου 4387/2016, θεωρεί δίκαιη εξέλιξη την οριστική κατάργηση και την αντικατάστασή του με την ελεύθερη επιλογή ασφάλιστικής κατηγορίας. Η μετατροπή του ασφαλιστικού ουσιαστικά σε μια δεύτερη φορολογική επιβάρυνση ήταν μία καθόλα άδικη και μη ανταποδοτική διαδικασία , η οποία μεταχειρίστηκε κατά τρόπο ασύμφορο, ατελέσφορο και άνισο τους φαρμακοποιούς σε σχέση και με τους υπόλοιπους Υγειονομικούς και ελεύθερους επαγγελματίες.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος                                              Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                  Σεραφείμ Ζήκας

 
Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος Κορωνοϊού PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 11:18

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 4644

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας  

Θέμα: «Οικονομική ενίσχυση των φαρμακοποιών των οποίων το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικώς κλειστό λόγω κρούσματος Κορωνοϊού»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. έχει ήδη αποφασίσει ομοφώνως από την πρώτη φάση της πανδημίας, την επιχορήγηση φαρμακείων που κλείνουν λόγω του Κορωνοϊού, με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, κατόπιν προσκομίσεως βεβαιώσεως της οικείας Περιφέρειας ότι το φαρμακείο παραμένει υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου (υπ’ αριθμόν 14/08.4.2020 απόφαση).

Δεδομένης της ταχείας εξάπλωσης της δεύτερης φάσης της πανδημίας και την αύξηση των κρουσμάτων Κορωνοϊού σε φαρμακοποιούς και υπαλλήλους φαρμακείου, στο ανωτέρω πλαίσιο της στήριξης των Συναδέλφων, ο Π.Φ.Σ. θα συνεχίσει να ενισχύει οικονομικά τους Συναδέλφους με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00) Ευρώ ανά άδεια ιδρύσεως φαρμακείου, των οποίων η λειτουργία του φαρμακείου τους διεκόπη προσωρινώς για τουλάχιστον επτά (7) ημέρες και με ανώτερο όριο τις δεκατέσσερις (14) ημέρες. To ποσό αυτό δίνεται κατ αναλογία των ημερών που το φαρμακείο παραμένει κλειστό.

Ως αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., ο αιτών την επιχορήγηση φαρμακοποιός θα πρέπει να προσκομίζει υποχρεωτικώς βεβαίωση από την οικεία Περιφέρεια ότι το φαρμακείο παρέμεινε υποχρεωτικά κλειστό λόγω διαπιστώσεως κρούσματος Κορωνοϊού στον αδειούχο φαρμακοποιό ή σε υπαλλήλους του φαρμακείου κατόπιν σχετικής αποφάσεως της εν λόγω Περιφέρειας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                              Σεραφείμ Ζήκας

 
Ενημέρωση σχετικά με την επανέκδοση και εκτέλεση συνταγών χρονίως πασχόντων- Διευκρινιστικό έγγραφο Υπ. Υγείας προς ΥΠΕ για συνταγογράφηση αντιβιοτικών PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 18 Νοέμβριος 2020 06:54

Αθήνα, 17.11.2020

Αρ. Πρωτ. 4619

Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  1. Σας αποστέλλουμε :
  • Το υπ’ αρ. ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με την κοινοποίηση των διατάξεων του Νόμου 4737/22.10.2020 αναφορικά με την διαδικασία επανέκδοσης συνταγών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και έγκρισης φαρμάκων μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης ,
  • Την εγκύκλιο του Οργανισμού ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020 σύμφωνα με την οποία εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που καταγράφηκαν στην υπ΄αριθμ. ΔΒ4Γ/Γ55/7/03.04.2020 εγκύκλιο του.

Επομένως, βάση των ανωτέρων ο δικαιούχος ασθενής και συγγενής α’ και β’ βαθμού του δικαιούχου, ταυτοποιεί την παρουσία του με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, υπογράφει την εκτέλεση της συνταγής και συμπληρώνει τον αριθμό της αστυνομικής του ταυτότητας (Δεν απαιτείται αναγραφή ΑΦΜ). Η αναγραφή των δικαιολογητικών ταυτοποίησης (ταυτότητα, την οποία και επιδεικνύουν και ΑΦΜ) στο φύλλο εκτέλεσης ή/και στο έντυπο παραλαβής και στην σχετική Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που η παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο.

Επιπρόσθετα, για τις συνταγές που  έχουν εκδοθεί από δημόσιες δομές δεν απαιτείται να φέρουν σφραγίδα του νοσοκομείου (Κρατικού ή Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού), σφραγίδα της Κλινικής ή των εξωτερικών ιατρείων αυτών, καθώς και σφραγίδα της μονάδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. (Κέντρου Υγείας, Περιφερειακού Ιατρείου κλπ.).

Σας κοινοποιούμε τις σχετικές εγκυκλίους.

  1. Μετά από αίτημα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου , το Υπουργείο Υγείας απέστειλε νέο έγγραφο προς τις Διοικήσεις των ΥΠΕ , με το οποίο τους κοινοποιεί την εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας με θέμα  «Συνταγογράφηση αντιβιοτικών φαρμάκων από Ιατρούς ή Οδοντιάτρους» (αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020) για τις περιπτώσεις για τις οποίες επιτρέπεται η χειρόγραφη συνταγογράφηση των αντιβιοτικών.

Παρακαλούμε, για περιπτώσεις οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψη σας και κατά τις οποίες οι ιατροί Νοσοκομείων εξακολουθούν να εκδίδουν χειρόγραφες συνταγές αντιβιοτικών και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχει ορίσει με την εγκύκλιο του το Υπουργείο Υγείας , να επικοινωνείτε με τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο ώστε να καταγράφονται αυτά τα περιστατικά.

Σας επανακοινοποιούμε την εγκύκλιο του Υπουργείο Υγείας καθώς και το νέο έγγραφο του Υπουργείου Υγείας προς τις ΥΠΕ.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                       Σεραφείμ Ζήκας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΔΒ4Γ/Γ55/19/οικ.32438/16.11.2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4737/22.10.2020 (ΔΒ4Γ/Γ55/17/οι. 31126/3.11.2020 )

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ αρ. πρωτ. Δ3(α)οικ. 54407/04.09.2020

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 154